หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป.4

คำศัพท์ที่ต้องรู้

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
computer networkคอมพิว เทอะ เนท เวิร์คเครือข่ายคอมพิวเตอร์
electronic mailอิเลกทรอนนิค เมลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
internetอิน เทอะเนทอินเทอร์เน็ต
searchเชิร์ชค้นหาข้อมูล
social networkโซเชียล เนทเวิร์คเครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องและอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกันมากกว่า 1 เครื่อง เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล สำรองข้อมูล รวมถึงการติดต่อสื่อสารได้

การบริการบนอินเตอร์เน็ต
รูปที่ 1 การบริการบนอินเตอร์เน็ต

บทนี้เรียนอะไรบ้าง

    1.     เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องและอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกันมากกว่า 1 เครื่อง เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล สำรองข้อมูล   รวมถึงการติดต่อสื่อสารได้

    2.     การใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม คือ การเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละเว็บไซต์มีองค์ประกอบที่สำคัญ หลาย ๆ อย่างในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

    3.     การค้นหาข้อมูลทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและภาพ สามารถค้นหาได้จากการใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องนำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ เลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยพิจารณาจากประเภทเว็บไซต์ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
    4.     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเขียนจดหมายทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ ไปกับจดหมายได้ เป็นการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ โดยเลือกเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย

    5.     ยูทูบเป็นบริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ควรเลือกรับชมสื่อที่เหมาะสม และไม่แสดงความคิดเห็นที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย

    6.     บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างเครือข่ายในการนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ ในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน เคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่กระทำการใด ๆ   ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย และปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยไม่นำไปเผยแพร่

    7.     บริการของ Google เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ต  มีประโยชน์มากทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การใช้งานด้านการศึกษา แต่ควรใช้งานให้เหมาะสม  เพื่อจะได้ไม่เกิดโทษตามมา

    8.     ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ไม่ควรสร้างข้อความเท็จ  และส่งให้ผู้อื่น ควรสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้จักกาลเทศะ และไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตเป็นของส่วนรวม ทุกคนควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการให้ถูกต้องและเหมาะสม 

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้คำค้นหาข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การค้นหาข้อมูลที่สนใจ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต : ยูทูบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต : เครือข่ายสังคมออนไลน์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต : บริการของ Google
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

เมื่อเรียนแล้วนักเรียนต้องตอบคำถามต่อไปนี้ได้

    1.     นักเรียนรู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดบ้างที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อติดต่อสื่อสาร

    2.     นักเรียนมักจะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใด เพราะเหตุใด

    3.     การใช้คำค้นอย่างไรทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

    4.     ข้อมูลต่าง ๆ ที่สืบค้นได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะอย่างไร

    5.     ข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร และสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งใดได้อีกบ้าง

    6.     การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร

    7.     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีต่างจากการเขียนจดหมายในอดีตอย่างไร

    8.     นักเรียนคิดว่า บริการยูทูบ (YouTube) นำมาช่วยส่งเสริม พัฒนาด้านการเรียนได้อย่างไร

    9.     เฟซบุ๊ก (facebook) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะอย่างไร

    10.     บริการของ Google เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะการใช้งานอย่างไร

    11.     ถ้านักเรียนเห็นเพื่อนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องสนุกสนาน และขาดมารยาทในการใช้งาน นักเรียนจะมีวิธีแนะนำเพื่อนอย่างไร

เนื้อหาการศึกษาบทเรียน

 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2.     การใช้อินเทอร์เน็ต
 3.    การใช้คำค้นหาข้อมูล
 4.    การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต
 5.    ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต
 6.    การค้นหาข้อมูลที่สนใจ
 7.    บริการบนอินเทอร์เน็ต : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 8.    บริการบนอินเทอร์เน็ต : ยูทูบ
 9.    บริการบนอินเทอร์เน็ต : เครือข่ายสังคมออนไลน์
 10.    บริการบนอินเทอร์เน็ต : บริการของ Google
 11.    ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.