เครือข่ายสังคมออนไลน์ ป.4

facebook

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างเครือข่ายในการนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ ในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน เคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย และปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยไม่นำไปเผยแพร่

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตสัญลักษณ์บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนรู้จักหรือเคยเห็นสัญลักษณ์นี้หรือไม่
  • สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ชื่อว่าอะไร
  • จัดเป็นบริการแบบใดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • ถ้าเคยเข้าใช้บริการดังกล่าว นักเรียนใช้ทำอะไร
 2. นักเรียนร่วมกันฟังคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า

การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตนอกจากจะใช้อีเมลแล้ว ยังมีบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เราสามารถใช้ในการนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีหลายชนิด เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) ไลน์ (LINE) เป็นต้น

 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
 2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • เฟซบุ๊ก (facebook) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะอย่างไร
  • ขั้นตอนการใช้งานเฟซบุ๊กมีขั้นตอนอย่างไร
 3. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอันตรายจากการใช้งานบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น แล้วเขียนบันทึกคำตอบเป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อบริการบนอินเทอร์เน็ต ใช้ในการนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ การใช้งานหรือพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วย โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และเกิดอันตรายต่อตนเอง

Applying and Constructing the Knowledge

 1. นักเรียนปฏิบัติการเข้าใช้งานบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการสมัครเข้าใช้งานเฟซบุ๊กตามขั้นตอนของการสมัคร โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดของขั้นตอนการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วทดลองนำเสนอภาพ ข้อความ แลกเปลี่ยนความคิด และสนทนาระหว่างกัน
 2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเขียนบันทึกคำตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างเครือข่ายในการนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ ในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน เคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย และปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยไม่นำไปเผยแพร่

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com