บริการบนอินเทอร์เน็ต (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการการเขียนจดหมายทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ ไปกับจดหมายได้ เป็นการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยเลือกเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย 

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตบนกระดาน ดังนี้
 1. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากสัญลักษณ์ที่เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนเคยใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตอะไรบ้าง
  • นักเรียนใช้บริการดังกล่าวอย่างไรบ้าง
 1. นักเรียนร่วมกันบอกบริการบนอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนเคยใช้บริการว่ามีบริการหลักอะไรบ้างโดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนลงในตารางบนกระดาน ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คำถาม ดังนี้
  • นักเรียนรู้จักบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
  • บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการเกี่ยวกับอะไร 
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
 3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • การเข้าใช้งานอีเมลครั้งแรกต้องทำอย่างไร
  • อีเมลแอดเดรสหรือที่อยู่ของผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
 4. นักเรียนยกตัวอย่างบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เขียนบันทึกเป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีต่างจากการเขียนจดหมายในอดีตอย่างไร

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการประเภทหนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้งานมีผู้ให้บริการฟรีในการใช้อีเมล ผู้ใช้จะต้องมีอีเมลของตนเองที่เรียกว่าอีเมลแอดเดรสในการเข้าใช้งาน

Applying and Constructing the Knowledge

 1. นักเรียนฝึกปฏิบัติการเข้าใช้งานบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกใช้บริการฟรีอีเมลที่ตนเองสนใจตามขั้นตอนของบริการ
 2. นักเรียนสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเขียนบันทึกคำตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังนี้

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการการเขียนจดหมายทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ ไปกับจดหมายได้ เป็นการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยเลือกเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com