บริการของ Google ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง บริการของ Google แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

บริการของ Google เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การใช้งานด้านการศึกษา แต่ควรใช้งานให้เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่เกิดโทษตามมา

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง บริการของ Google

  1. นักเรียนร่วมกันสังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นบริการของ Google จากแผ่นป้ายที่ติดบนกระดานและร่วมกันสนทนาว่าบริการของ Google ดังกล่าว นักเรียนเคยเข้าใช้งานบริการใดบ้าง ดังตัวอย่าง
  1. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการบนอินเทอร์เน็ตของ Google จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
  2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับบริการของ Google โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
    • บริการของ Google เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะการใช้งานอย่างไร
  3. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Maps และบริการแปลภาษาของ Google แล้วสรุปเป็นภาพความคิดขั้นตอนการเข้าใช้บริการ ดังตัวอย่าง
  1. นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์และโทษจากการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต ดังตัวอย่าง

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับบริการบนอินเทอร์เน็ต

บริการบนอินเทอร์เน็ตเป็นบริการที่มีประโยชน์มากมาย ใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด ค้นหาข้อมูล และบริการต่าง ๆ โดยมีทั้งประโยชน์และโทษของการใช้บริการ จึงควรเลือกใช้อย่างเหมาะสม

Applying and Constructing the Knowledge

  1. นักเรียนปฏิบัติการใช้บริการของ Google ในบริการ Maps และบริการแปลภาษาตามขั้นตอน เพื่อฝึกการเข้าใช้งานบริการได้คล่อง
  2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.4 ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ โดยเลือกใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต1 บริการ ได้แก่ e-mail, YouTube, facebook, Google Maps จากนั้นบันทึกลงในแบบบันทึกชิ้นงานที่ 5 เรื่อง การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

บริการของ Google เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การใช้งานด้านการศึกษา แต่ควรใช้งานให้เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่เกิดโทษตามมา

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com