ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำได้โดยการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สำหรับสืบค้นการใช้คำที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ พิจารณา เปรียบเทียบข้อมูล แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันในการนำข้อมูลมาใช้

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต

 1. นักเรียนสังเกตหน้าเว็บไซต์บนจอคอมพิวเตอร์ร่วมกัน แล้วตอบคำถาม
  • ภาพบนหน้าจอเปิดด้วยโปรแกรมเบราว์เซอร์อะไร
  • คำค้นเกี่ยวกับอะไร
  • นักเรียนพบข้อมูลประเภทใดบ้าง
 1. นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
 2. นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการควรมีลักษณะอย่างไร โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • ข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร และสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งใดได้อีกบ้าง

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล

การค้นหาข้อมูล ผู้ใช้เพียงแต่กำหนดหัวข้อหรือคำค้นที่ต้องการและเข้าไปสืบค้นเพื่อหาชื่อของเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีข้อมูลที่ต้องการ ควรใช้คำที่สั้น กระชับ และตรงประเด็นที่ต้องการให้มากที่สุด

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.2 ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยนักเรียนค้นหาข้อมูลและภาพที่เกี่ยวกับงานวันเด็กบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้คำค้นหลาย ๆ คำ แล้วเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้เขียนบันทึกลงในตาราง ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนค้นหาชื่อนักวิทยาศาสตร์และผลงานที่นักเรียนรู้จักมา 4 คน จากนั้นนำชื่อนักวิทยาศาสตร์ มาเขียนเรียงลำดับตามช่วงเวลาของแต่ละคน บันทึกลงในแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามหลังการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
  • การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เพื่อทำกิจกรรมค้นหาข้อมูลและภาพที่เกี่ยวกับงานวันเด็กและกิจกรรมค้นหาชื่อนักวิทยาศาสตร์และผลงานที่นักเรียนรู้จักมา 4 คน นักเรียนใช้คำค้นคำใดบ้าง
  • จากการทำกิจกรรม ข้อมูลที่นักเรียนค้นหามีอยู่หลายแหล่งข้อมูลใช่หรือไม่  
  • ข้อมูลจากการสืบค้นซึ่งมีมากกว่า 1 แหล่งข้อมูล นักเรียนมีวิธีการเลือกจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ แหล่งข้อมูลอย่างไร 

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำได้โดยการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สำหรับสืบค้นการใช้คำที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูล แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันในการนำข้อมูลมาใช้

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com