การใช้อินเทอร์เน็ต ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม คือ การเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งแต่ละเว็บไซต์มีองค์ประกอบที่สำคัญหลาย ๆ อย่างในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต

 1. นักเรียนระบุเกี่ยวกับบริการบนอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนรู้จัก โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • บริการที่นักเรียนเข้าใช้บ่อยที่สุดได้แก่บริการอะไร
  • นักเรียนใช้บริการดังกล่าวด้วยวิธีใด
 1. นักเรียนสังเกตหน้าเว็บไซต์ https://www.google.co.th แล้วช่วยกันบอกส่วนประกอบของ หน้าเว็บไซต์
 1. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ดังนี้
  • ตำแหน่งชื่อเรียกของเว็บไซต์ที่ต้องระบุทุกครั้งที่ต้องการเปิดเว็บไซต์เรียกว่าอะไร
  • เว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ได้เรียกว่าอะไร
  • หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ปรากฏให้เห็นเรียกว่าอะไร
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง ครู
 3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโปรแกรม Microsoft Edge และโปรแกรม Google Chrome โดยเริ่มต้นที่ปุ่ม Start แล้วสรุปความคิดรวบยอด เขียนเป็นภาพความคิดดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตและเปรียบเทียบหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Edge และหน้าต่างโปรแกรม Google Chrome ดังนี้
โปรแกรม Microsoft Edge
โปรแกรม Google Chrome
 1. นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของโปรแกรม Microsoft Edge และโปรแกรม Google Chrome จากนั้นเขียนลงในแผนภาพความคิด แล้วอภิปรายร่วมกัน ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • นักเรียนมักจะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใด เพราะเหตุใด

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การรับรู้ข่าวสาร ความบันเทิงต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.