การใช้คำค้นหาข้อมูล ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้คำค้นหาข้อมูล แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลของเนื้อหาที่ได้จากการสืบค้น แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันในการนำข้อมูลมาใช้

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การใช้คำค้นหาข้อมูล

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเคยใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอะไรบ้าง เขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน แล้วตอบคำถาม ดังตัวอย่าง
  • ข้อมูลที่เคยค้นหาเหล่านี้ นักเรียนมักจะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใด เพราะเหตุใด
 1. นักเรียนดูการสาธิตการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นหาจากเว็บไซต์ https://www.google.co.th คลิปด้านล่าง
 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
 2. นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ https://www.google.co.th โดยการนำตัวอักษรหน้าข้อความที่กำหนด เขียนเป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • เมื่อทำการป้อนข้อมูลหรือคำที่ต้องการค้นหาจะต้องดำเนินการอย่างไร
  • ถ้าใช้คำที่มีความหมายกว้างเกินไป นักเรียนคิดว่าการค้นหาข้อมูลจะเป็นอย่างไร
 2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • การใช้คำค้นอย่างไรจึงทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการใช้คำค้น

การค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นหา ควรใช้คำที่สั้น กระชับ เจาะจงเนื้อหา โดยการพิมพ์คำ หรือข้อความที่ต้องการค้นลงไปในช่องสำหรับค้นหา

 1. นักเรียนฝึกปฏิบัติการค้นหาข้อมูลตามตัวอย่าง นักเรียนกำลังศึกษาเรื่อง แม่เหล็กและสนใจเกี่ยวกับแรงของแม่เหล็ก แล้วเขียนเป็นขั้นตอนการค้นหาข้อมูลเป็นภาพความคิด ดังตัวอย่าง

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจาก https://www.google.co.th

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ พิจารณา เปรียบเทียบข้อมูลของเนื้อหาที่ได้จากการสืบค้น แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ในการนำข้อมูลมาใช้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.