การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาได้จากคำหรือข้อความที่ต้องการหา หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบภาพที่ตรงตามความต้องการ พิจารณา เปรียบเทียบภาพของเนื้อหาที่ได้จากการสืบค้น แล้วเลือกภาพที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับข้อมูลมาใช้

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพ แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • จากภาพเห็นอะไรบ้าง
  • จากภาพเด็กผู้ชายกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ทำอะไร
  • นักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนเด็กผู้ชายในภาพหรือไม่
  • ถ้าเคย นักเรียนค้นหาภาพเกี่ยวกับอะไรบ้าง
 1. นักเรียนดูการสาธิตการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในการค้นหาภาพจากเว็บไซต์ https://www.google.co.th จากคลิบด้านล่าง
 2. นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
 3. นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการค้นหาภาพบนเว็บไซต์ https://www.google.co.th โดยนำตัวอักษรหน้าข้อความที่กำหนดให้เขียนลงใน วงกลม ของแผนภาพความคิด จากนั้นสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • ข้อมูลต่าง ๆ ที่สืบค้นได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะอย่างไร

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการค้นหาภาพ

การค้นหาภาพ สามารถค้นหาได้โดยการพิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกเมาส์เลือก ค้นรูป หน้าเว็บไซต์จะปรากฏภาพที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหาขึ้นมา

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com