การค้นหาข้อมูลที่สนใจ ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การค้นหาข้อมูลที่สนใจ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องนำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ เลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยพิจารณาจากประเภทของเว็บไซต์ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การค้นหาข้อมูลที่สนใจ

 1. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนเคยใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลอะไรบ้าง
  • นักเรียนหาจากเว็บไซต์เดียวหรือหลาย ๆ เว็บไซต์
  • เมื่อนักเรียนนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เคยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่
 2. นักเรียนร่วมกันฟังคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ว่า

อาจประเมินจากประเภทของเว็บไซต์ หากเป็นของหน่วยงานราชการ สำนักข่าว หรือองค์กรต่าง ๆความน่าเชื่อถืออาจจะมากกว่าเว็บไซต์ที่สร้างโดยบุคคลทั่วไป จึงต้องพิจารณาถึงผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลด้วยนอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลต่าง ๆ อาจต้องปรับให้ทันสมัย ดังนั้น เราควรพิจารณาถึงวันที่ที่เผยแพร่ ข้อมูลนั้นด้วย

 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
 2. นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูล จากนั้นเขียนบันทึกเป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล

การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ควรเลือกจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ จากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ มากกว่าเว็บไซต์บุคคลทั่วไป และเมื่อต้องการใช้ข้อมูลควรอ้างอิงที่มาหรือแหล่งเก็บข้อมูลนั้นด้วย

Applying and Constructing the Knowledge

 1. นักเรียนฝึกปฏิบัติการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้คำค้นว่า “นครสวรรค์” แล้วหาว่าข้อมูลจากเว็บไซต์ใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ว่าเป็นของหน่วยงานใด เมื่อวันที่… เดือน… พ.ศ. อะไร จากนั้นอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
 2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.3 ใครน่าเชื่อถือ โดยนักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดของตนเองแล้วนำข้อมูลในประเด็นที่นักเรียนสนใจมาเรียบเรียงเป็นข้อความประมาณ 10 บรรทัด นำภาพมาติดหรือวาดภาพประกอบ และอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นักเรียนศึกษาและตอบคำถาม เขียนบันทึกลงในชิ้นงานที่ 4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลที่สนใจ

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องนำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ เลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยพิจารณาจากประเภทของเว็บไซต์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com