โปรแกรม Scratch

นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร

เราสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างไร

โปรแกรม Scratch สามารถเข้า
ใช้งานได้ 2 วิธี คือ การเข้าใช้งานแบบออนไลน์
และการเข้าใช้งานแบบออฟไลน์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี ใช้โปรแกรม Scratch 3.0

ให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลและตรวจสอบว่า ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Scratch แบบออฟไลน์ที่เว็บไซต์ http://scratch.mit.edu ในปัจจุบัน มีความแตกต่างจากขั้นตอนในหนังสือเรียนอย่างไร เมื่อทดลองทําตามขั้นตอนแล้วได้ผลอย่างไร ให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com