แนวทางการแก้ปัญหา ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ปัญหาบางปัญหามีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธี ควรให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาแต่ละวิธี เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา แล้วใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา

 • ระหว่างทางนักเรียนพบปัญหาใดบ้าง
 • นักเรียนคิดว่าปัญหาต่าง ๆ มีวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่

นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคที่พบระหว่างทางไปโรงเรียนพร้อมระบุผลที่เกิดขึ้น เขียนบันทึกเป็นแผนภาพความคิด

นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

 • นักเรียนมีแนวทางในการแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายของตนเองอย่างไร

สรุปความคิดรวบยอด

ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและแตกต่างกัน ควรเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ

กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง ใครจะไปถึงโรงเรียนก่อนกัน

 • เส้นทางในเมือง  เป็นเส้นทางตรงระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีการจราจรหนาแน่น ผู้คน มักใช้ในการเดินทางเป็นหลัก 
 • เส้นทางนอกเมือง  เป็นเส้นทางเลี่ยงจากชุมชน ระยะทางค่อนข้างไกล แต่การจราจรไม่หนาแน่น

ตอบคำถาม

 • นักเรียนมีวิธีการเดินทางไปโรงเรียนวิธีใดบ้าง
 • วิธีเดินทางวิธีใดรวดเร็วที่สุด เพราะเหตุใด
 • วิธีเดินทางวิธีใดประหยัดที่สุด เพราะเหตุใด
 • วิธีเดินทางวิธีใดปลอดภัยที่สุด เพราะเหตุใด
 • หากวันนี้นักเรียนตื่นเช้า นักเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยวิธีใดและเลือกเส้นทางใดเพราะเหตุใด
 • หากวันนี้นักเรียนตื่นสาย นักเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยวิธีใด และเลือกเส้นทางใดจึงจะไปถึงโรงเรียนได้ทันเวลา เพราะเหตุใด
 • นักเรียนจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนอย่างไร
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.