หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

1. การทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นการทำงานร่วมกันที่ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยส่งออก ซึ่งมีโปรแกรมเป็นระบบปฏิบัติการที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ใช้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
2. คอมพิวเตอร์มีการทำงานตามขั้นตอน โดยการสร้างหรือเขียนลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้เขียนโปรแกรมออกแบบไว้ เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
3. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ฝึกเขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้ได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึม เขียนโปรแกรมในการนำบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มาวาง ให้ตัวละครเคลื่อนที่ตามคำสั่ง ทำให้มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้น
4. อัลกอริทึม คือ ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ใช้อธิบายวิธีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน แต่ละขั้นควรสั้น กระชับ และมีความต่อเนื่องกัน ครอบคลุมการทำงาน โดยเขียนการทำงานหลัก ๆ ออกมาก่อน การให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องนั้นต้องออกแบบอัลกอริทึมให้สมบูรณ์ แล้วจึงพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากมีส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์ สามารถที่จะปรับแก้ไขอัลกอริทึมได้ สามารถออกแบบอัลกอริทึมกิจวัตรประจำวันของตนเอง แล้วนำไปเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเล่าเรื่องตามที่ออกแบบไว้
5. การเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้ เป็นโปรแกรมที่มีการตอบสนอง เมื่อผู้ใช้กระทำการใด ๆ
โดยโปรแกรมจะนำข้อมูลมาประมวลผล แล้วทำตามเงื่อนไขที่กำหนด จากการเขียนอัลกอริทึมที่กำหนด แสดงการทำงาน หากมีข้อผิดพลาดก็สามารถปรับแก้ไขอัลกอริทึมเพื่อให้สามารถทำงานต่อได้

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ว 4.2 ป.4/2        ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

สาระการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

 1. การทำงานของคอมพิวเตอร์
 2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. รู้จักโปรแกรม Scratch
 4. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
 5. การออกแบบการเขียนโปรแกรม Scratch
 6. รู้จักอัลกอริทึม
 7. การเขียนอัลกอริทึม
 8. บอกเล่ากิจวัตรประจำวันด้วย Scratch
 9. การออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเล่าเรื่อง
 10. การเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้
 11. สนุกกับตัวละครโต้ตอบกับผู้ใช้

แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.