หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์

การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

     1. การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องการ เมื่อพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด อาจใช้วิธีการจดบันทึก ถ่ายภาพ หรือบันทึกเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูล  มีความสำคัญ ทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นระบบมากขึ้น การรวบรวมข้อมูลที่ดีควรปฏิบัติตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลนี้อาจใช้วิธีเปรียบเทียบ เรียงลำดับ จัดกลุ่ม   ถ้ามีข้อมูลหลายประเภทอาจนำข้อมูลประเภทเดียวกันจัดไว้กลุ่มเดียวกัน ถ้ามีข้อมูลในลักษณะตัวเลข  อาจใช้ตัวเลขเรียงลำดับของข้อมูล เพื่อให้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย    

2. การนำเสนอข้อมูลสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ หลายลักษณะ เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูล ที่ได้มาจะต้องประมวลผล และเลือกวิธีการนำเสนอให้เหมาะสม การออกแบบรูปแบบการนำเสนอข้อมูล อาจจะใช้วิธีการบอกเล่า ทำเอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานและเทคโนโลยีที่มี

     3.  ซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอน และนำคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้มากมาย ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานเอกสาร สร้างแบบสอบถาม และเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ดในการแก้ปัญหา ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคิดคำนวณ ใช้สร้างตาราง สร้างกราฟและแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศเอกซ์เซล

     4.  การใช้คอมพิวเตอร์ควรใช้อย่างเหมาะสม เพราะหากใช้งานไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดี ในด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านค่าใช้จ่าย

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์

ว 4.2 ป.4/4  รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

สารการเรียนรู้ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์

  1. การรวบรวมข้อมูล
  2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
  3. รูปแบบการนำเสนอข้อมูล
  4. การออกแบบรูปแบบการนำเสนอ
  5. ซอฟต์แวร์
  6. การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  7. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
  8. การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานแก้ปัญหา\
  9. ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์

แบบทดสอบเรื่อง การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.