เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป.4

คำศัพท์ที่ต้องรู้

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
computer networkคอมพิว เทอะ เนท เวิร์คเครือข่ายคอมพิวเตอร์
electronic mailอิเลกทรอนนิค เมลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
internetอิน เทอะเนทอินเทอร์เน็ต
searchเชิร์ชค้นหาข้อมูล
social networkโซเชียล เนทเวิร์คเครือข่ายสังคมออนไลน์

ในสมัยโบราณการสื่อสารของมนุษย์จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่หาได้ง่าย ๆ เช่น การส่งสัญญาณระยะใกล้ ๆ จะใช้การเคาะการตีให้เกิดเสียง ส่วนระยะไกล ๆ จะใช้การส่งสัญญาณควันการสื่อสารได้มีการพัฒนาตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้งานมากมาย

การตีเกราะไม้เพื่อส่งสัญญาณเสียง
รูปที่ 1 การตีเกราะไม้เพื่อส่งสัญญาณเสียง
การกดออดเพื่อส่งสัญญาณเสียง
รูปที่ 2 การกดออดเพื่อส่งสัญญาณเสียง

อุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้มากมาย โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ อุปกรณ์ประเภทนี้ทำให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันสะดวกสบายมากขึ้น

การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆ นั้นคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องที่ใช้งานแยกส่วนจากอุปกรณ์อื่นๆ หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นจะนำอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานมาต่อกันตรง ๆ เช่น ต่อกับเครื่องพิมพ์ต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล และหากต้องการคัดลอกไฟล์ หรืองานต่าง ๆ จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งจะต้องใช้วิธีการนำข้อมูลเก็บในหน่วยความจำรอง เช่น แผ่นดิสก์ แล้วนำหน่วยความจำรองนั้นไปใช้กับเครื่องที่ต้องการ

คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
รูปที่ 3 คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
คัดลอกไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
รูปที่ 4 คัดลอกไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

ต่อมามีการนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการใช้งานมาเชื่อมโยงกันมากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ย้ายข้อมูล สำรองข้อมูล ใช้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันได้สะดวกสบายมากขึ้น และเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงใช้ระบบสายโทรศัพท์มาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อ จนปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ทั่วโลก เรียกว่า อินเทอร์เน็ต (internet)

ปัจจุบันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลายวิธี ใช้อุปกรณ์ได้หลายชนิด มีทั้งชนิดใช้สายสัญญาณ และไม่ต้องใช้สายสัญญาณ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดใช้สายสัญญาณ
รูปที่ 5 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดใช้สายสัญญาณ
 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดไม่ใช้สายสัญญาณ
รูปที่ 6 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดไม่ใช้สายสัญญาณ

เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ทำให้การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ทำได้สะดวกขึ้น มีบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตมากมายเช่น ใช้สืบค้นข้อมูล ใช้ดูข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ในการสนทนาใช้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-mail)

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.