การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ป.4

คลิปวิดิโอการสอน อยู่ด้านล่างนะครับ

ในการเรียนรู้และการจัดการความรู้นั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ซึ่ง ในที่นี่ จะใช้รูปแบบของ G5Steps มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เดียวเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันตาม STEPS กัน

ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูล (Gathering)

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

  1. สิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นคืออะไร
  2. นักเรียนรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ่อยหรือไม่
  3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องผ่านขั้นตอนใดจึงจะรับประทานได้

วิธีการที่ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นรับประทานได้ เรามีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ

วิธีการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
รูปที่ 1 วิธีการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
วิธีการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กับ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา
รูปที่ 2 วิธีการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กับ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา

จากคำถามจากรูปที่ 2 นักเรียนมีวิธีการปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวิธีใดอีกบ้าง วิธีการของนักเรียนดีอย่างไร

กิจกรรมการรวบรวมข้อมูล

กิจกรรมที่ 1 จัดลำดับความคิด มีสิ่งที่นักเรียนต้องลองฝึกปฎิบัติดู คือ (1) การชงนมผง (2) การบวกลบเลข แล้วให้นักเรียนลองปฏิบัติตามวิธีของนักเรียนให้ได้ผลลัพธิ์ตามที่ต้องการ และ สรุปวิธีหาผลลัพธ์ที่สั้นที่สุด

การชงนม หรือ โกโก้ โอวัลติน ให้นักเรียนลองชงดู ถ้าที่บ้าน ไม่มีวัตถุดิบ เวลานักเรียนไปซื้อที่ร้านนักเรียนก็สังเกตุวิธีการชงละกัน

ระหว่าง นักเรียน (1) ใส่น้ำ แล้ว ใส่นมผง (2) ใส่นมผง แล้ว ใส่น้ำ ค่อยคน ให้เข้ากัน ผลลัพธ์จะแตกต่างการ วิธีไหน ดีกว่ากัน

การชงโอวัลติน
รูปที่ 3 การชงโอวัลติน

การบวกลบเลข ให้นักเรียนหาคำตอบของจำนวนต่อไปนี้

76 + 325 – 23 + 247 + 1024 = ?

มันมีวิธีคิดหลากหลายวิธี ให้นักเรียนลองจับเวลา ในการคิด ว่านักเรียนใช้เวลาในการคิด กี่นาที แต่คำตอบต้องถูกต้องด้วย

ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการค้นหาคำตอบ หาวิธีแก้ปัญหาหรือทำงานนั้นให้สำเร็จ โดยเริ่มจากการกำหนดคำถามเกี่ยวกับปัญหานั้นว่าเราจะแก้ปัญหาหรือทำงานนั้นให้สำเร็จได้อย่างไร

การให้เหตุผล (reasoning) เป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงาน สำหรับการแก้ปัญหานั้นเราอาจเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นข้อความ ซึ่งแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้น ทำให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยแต่ละขั้นจะต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วย

การเลือกวิธีการแก้ปัญหาทุกปัญหานั้น นักเรียนควรพิจารณาเงื่อนไขให้ครบทุกกรณี สำหรับแนวทางการแก้ปัญหานั้น นักเรียนอาจนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่มาช่วยได้เช่นกัน วิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งอาจเหมาาจเหมาะกับเพื่อนแต่อาจไม่เหมาะกับตัวนักเรียนก็ได้เช่นกัน

โต๊ะนั่งในห้องเรียน

หากต้องการวัดความยาวการประมาณด้วยสายตาจะทำให้มีข้อผิดพลาดอยู่มากการวัดนั้นต้องมีเครื่องมือวัดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ค่าการวัดที่ถูกต้องโดยเครื่องมือสำหรับการวัดมีหลายชนิด เช่น ไม้บรรทัด สายวัด ตลับเมตร

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความยาว ความกว้าง

หากเลือกใช้ไม้บรรทัดในการวัด นักเรียนอาจต้องวัดเป็นระยะ ๆ ตามความยาวของไม้บรรทัด แล้วนำค่าที่ได้มารวมกัน ค่าการวัดที่ได้อาจมีความผิดพลาดได้เช่นกัน หากเลือกใช้สายวัดจะวัดได้สะดวกมากขึ้น หรือหากใช้ตลับเมตรจะวัดได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือใดนั้น นักเรียนต้องพิจารณาเงื่อนไขด้วย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.