ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หน่วยที่ 1 วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยการคำนวณ ป.4

https://www.youtube.com/watch?v=4Ja_Duydxqg&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=4Ja_Duydxqg&t=27s

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หน่วยที่ 1 วิทยาการคำนวณ ป.4 | ครูออฟ สอนคอมพิวเตอร์

อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน โดยอัลกอริทึมมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่

1. ทำความเข้าใจปัญหา

2. คิดวิธีการแก้ปัญหา

3. เรียงลำดับขั้นตอนก่อนและหลัง

4. ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธี

5. ตรวจสอบความถูกต้องและผลลัพธ์

6. เลือกวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหา

เหตุผลเชิงตรรกะ เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning) คือ การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี การให้เหตุผลซึ่งให้ความสำคัญในการวิเคราะห์หาเหตุผล สร้างการจัดลำดับเรื่องราวก่อนหลัง โดยแยกแยะความสำคัญของเรื่องราวด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ทำให้การตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าเหตุผลเชิงตรรกะ คือ การคิดที่มีเหตุผลรองรับในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลมาตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา

เว็บฝึกเขียนโปรแกรม https://www.code.org

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com