5 ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ป.4

ปัญหาบางปัญหาสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการง่าย ๆ สำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน จะทำให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้ ดังนี้

  1. ระบุปัญหา เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาว่าต้องการอะไรโจทย์ต้องการทราบอะไร
  2. รวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลนำความรู้ที่มีอยู่หรือหาความรู้เพิ่มเติมมาแก้ปัญหานั้น
  3. วางแผนการแก้ปัญหาเป็นการวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาซึ่งอาจมีได้หลายวิธี โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเอง
  4. แก้ปัญหา เป็นการเริ่มแก้ปัญหาตามวิธีการที่เลือก
  5. ทดสอบและประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้หรือไม่
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.