การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน

การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

1. ผังงานแบบโครงสร้างเรียงลำดับ เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอนเรียงลำดับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

2. ผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก เป็นผังงานที่ใช้แสดงทางเลือกในการตัดสินใจโดยการกำหนดเงื่อนไขในการทำงาน

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com