การแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนการแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล นำไปใช้แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ กำหนดลูกบาศก์ 4 ลูก แต่ละลูกมีสีต่างกัน ถ้าต้องการนำลูกบาศก์มาเรียงต่อกันจะมีวิธีเรียง ได้กี่แบบ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นภาพความคิดแล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนสามารถเรียงลูกบาศก์ 4 ลูกได้กี่แบบ
  • ถ้าลูกบาศก์สีแดงและสีเหลืองต้องอยู่ติดกันเสมอ จะเรียงได้กี่แบบ
  • ถ้ามีลูกบาศก์ 3 ลูก จะเรียงได้กี่แบบ
  • ถ้ามีลูกบาศก์ 5 ลูก จะเรียงได้กี่แบบ
ลูกบาสก์ 4 สี/ลูก
ณุปที่ 1 ลูกบาสก์ 4 สี/ลูก
ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ไขปัญหาลูกบาสก์
รูปที่ 2 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ไขปัญหาลูกบาสก์
 1. นักเรียนร่วมกันพิจารณาภาพสถานการณ์จากบัตรภาพที่กำหนด แล้ววิเคราะห์ว่าภาพใดเป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มเท่า ๆ กัน ตัวแทนกลุ่มจับสลากเลือกปัญหา ได้แก่ นักเรียนทะเลาะวิวาทกัน ห้องเรียนสกปรก และสอบได้คะแนนน้อย จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาดังกล่าว เขียนเป็นแผนภาพความคิด แล้วอภิปรายร่วมกัน
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • การแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร

สรุปความคิดรวบยอด

ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนการแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล นำไปใช้แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.