การเลือกวิธีการแก้ปัญหา ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเลือกวิธีการแก้ปัญหา แล้ว นักเรี่ยนสามารถบอกได้ว่า

การเลือกวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละปัญหา ควรพิจารณาเงื่อนไขของปัญหาที่ครอบคลุมทุกกรณี โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเลือกวิธีการแก้ปัญหา

ปัญหาที่พบในชีิตประจำวัน
รูปที่ 1 ปัญหาที่พบในชีิตประจำวัน

คำถามเพื่อการรวบรวมข้อมูล

 • ปัญหาที่นักเรียนพบ มีวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่
 • การแก้ปัญหาคืออะไร
 • การให้เหตุผลคืออะไร

ให้นักเรียนศึกษาบทความนี้แล้วตอบคำถาม

การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการค้นหาคำตอบ หาวิธีแก้ปัญหาหรือทำงานนั้นให้สำเร็จโดยเริ่มจากการกำหนดคำถามเกี่ยวกับปัญหานั้นว่าเราจะแก้ปัญหาหรือทำงานนั้นให้สำเร็จได้อย่างไร
การให้เหตุผล (reasoning) เป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงาน สำหรับการแก้ปัญหานั้นเราอาจเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นข้อความ ซึ่งแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้น ทำให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยแต่ละขั้นจะต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วยการเลือกวิธีการแก้ปัญหาทุกปัญหานั้น นักเรียนควรพิจารณาเงื่อนไขให้ครบทุกกรณี สำหรับแนวทางการแก้ปัญหานั้น นักเรียนอาจนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่มาช่วยได้เช่นกัน วิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งอาจเหมาะกับเพื่อนแต่อาจไม่เหมาะกับตัวนักเรียนก็ได้เช่นกัน

โต๊ะนั่งในห้องเรียน

หากต้องการวัดความยาวการประมาณด้วยสายตาจะทำให้มีข้อผิดพลาดอยู่มาก การวัดนั้นต้องมีเครื่องมือวัดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ค่าการวัดที่ถูกต้องโดยเครื่องมือสำหรับการวัดมีหลายชนิด เช่น ไม้บรรทัด สายวัด ตลับเมตร

หากเลือกใช้ไม้บรรทัดในการวัด นักเรียนอาจต้องวัดเป็นระยะ ๆ ตามความยาวของไม้บรรทัด แล้วนำค่าที่ได้มารวมกัน ค่าการวัดที่ได้อาจมีความผิดพลาดได้เช่นกัน หากเลือกใช้สายวัดจะวัดได้สะดวกมากขึ้น หรือหากใช้ตลับเมตรจะวัดได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือใดนั้น นักเรียนต้องพิจารณาเงื่อนไขด้วย

 • การเลือกวิธีการแก้ปัญหาควรพิจารณาอย่างไร
 • นักเรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร

นักเรียนช่วยกันจำแนกการใช้งานที่เหมาะสมของเครื่องมือแต่ละชนิด

 • ไม้บรรทัด เหมาะสมกับการวัด………..
 • สายวัด เหมาะสมกับการวัด ………
 • ตลับเมตร เหมาะสมกับการวัด ……….

นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือเพื่อวัดห้องเรียน แล้วตอบคำถาม ดังนี้

 • นักเรียนจะเลือกใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างและความยาวของห้องเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • นักเรียนจะเลือกใช้สายวัดวัดความกว้างและความยาวของห้องเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด   
 • นักเรียนจะใช้ตลับเมตรวัดความกว้างและความยาวของห้องเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด

สรุปความคิดรวบยอด

การแก้ปัญหาควรพิจารณาเงื่อนไขของปัญหาให้ครบทุกด้าน โดยเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยในการแก้ปัญหา

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.