การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสารระหว่างกัน ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสารระหว่างกัน แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง   ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสารระหว่างกัน

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในชีวิตประจำวันของตนเอง โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนเคยใช้โปรแกรมอะไรบ้าง
  • นักเรียนใช้โปรแกรมดังกล่าวทำอะไร
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสารระหว่างกันโดยผ่านเว็บไซต์ https://code.org จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
 3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • เว็บไซต์ https://code.org มีลักษณะอย่างไร
  • เว็บไซต์ https://code.org มีประโยชน์อย่างไร โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิด  ดังตัวอย่าง

สรุปความคิดรวบยอด

เว็บไซต์ https://code.org เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ โดยมีสื่อการเรียนรู้ให้เลือกหลากหลายตามระดับชั้นและอายุของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ฝึกปฏิบัติ

 1. เปิดเว็บไซต์ https://code.org แล้วเลือกภาษาที่ใช้
 1. คลิกเมาส์เลือกหัวข้อนักเรียน
 1. คลิกเมาส์เลือกคอร์ส 2
 1. คลิกเมาส์เลือกบทเรียนลำดับที่ 17 Play Lab: Create a Story แล้วคลิกเมาส์เลือกข้อ 1
 1. เขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสาร โดยคลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่ง มาวางตรงพื้นที่ทำงาน
 1. คลิกเมาส์เพื่อแก้ไขข้อความ แล้วพิมพ์คำว่า “สวัสดี”

เมื่อคลิกเมาส์ที่ปุ่ม  พื่อให้โปรแกรมทำงาน ตัวละครจะแสดงคำว่า สวัสดี

ลำดับต่อไปเป็นโปรแกรมให้ตัวละคร 2 ตัวสื่อสารระหว่างกัน โดยแสดงหน้าจอดังภาพจะมีบล็อกคำสั่งเพื่อสั่งให้ตัวละครแต่ละตัวพูด

เขียนโปรแกรมโดยคลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่ง    มาวางแล้วให้ตัวละครตัวแรกพูดว่า “สวัสดีครับ” จากนั้นคลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่ง มาวางต่อ แล้วปรับตัวเลขให้เป็นตัวละครตัวที่ 2 และพูดว่า “สวัสดีค่ะ”

เมื่อคลิกเมาส์ที่ปุ่ม   เพื่อให้โปรแกรมทำงาน จะพบว่าตัวละครทั้ง 2 ตัวสื่อสารระหว่างกัน โดยตัวละครตัวแรกจะพูดก่อน

ลำดับต่อไปเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสุนัขเคลื่อนที่เข้าหาแมว ซึ่งหน้าจอโปรแกรมจะแสดงผล ดังภาพ

คลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่ง มาวาง แล้วปรับระยะทางเคลื่อนที่ให้เหมาะสมตามต้องการ จากนั้นทดสอบโปรแกรม

สรุปสิ่งที่ได้

การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.