การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch เบื้องต้น

วิทยการคำนวณ ป.4

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Scratch ได้ (K)
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้นได้ (P)
 • เห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรม Scratch (A)

คำถามประจำเรื่อง

 • การฝึกเขียนโปรแกรมมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร

เนื้อหาประจำเรื่อง

 1. การเขียนโปรแกรม Scratch คืออะไร
 2. โครงสร้างโปรแกรม Scratch
 3. บล็อกและหน้าที่ใน Scratch

การเขียนโปรแกรม Scratch คือ การเขียนสคริปต์ให้ตัวละครแต่ละตัวรวมทั้งฉาก ทำงานร่วมกันโดยที่ตัวละครแต่ละตัวรวมทั้งฉาก สามารถมีได้หลายสคริปต์หรือไม่มีสคริปต์ ซึ่งโปรแกรม Scratch สามารถนำมาพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ได้ เช่น การสร้างนิทาน การสร้างเกม ดนตรี ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
   โปรแกรมScratch มีองค์กระกอบหลักทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ดังนี้

 • แถบเมนู
 • กลุ่มบล็อก
 • ข้อมูลเวที หรือตัวละครที่ถูกเลือก
 • เวที
 • บล็อกในกลุ่มที่เลือก
 • พื้นที่ทำงาน
 • รายการตัวละคร และเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบัน

โปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch มีโครงสร้างหลัก 3 ส่วน ดังนี้

 1. พื้นที่เขียนสคริปต์ หรือพื้นที่เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำตามคำสั่งที่ต้องการ โดยสามารถสั่งการได้จากบล็อกโปรแกรมคำสั่ง
 2. เวที เป็นส่วนที่แสดงผลการทำงานของสคริปต์ เสียง ฉาก ซึ่งเวทีจะมีขนาด 480 x 360 หน่วย
 3. ห้องแต่งตัว เป็นภาพของตัวละคร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงภาพตัวละครได้ตามความต้องการ โดยตัวละครสามารถเปลี่ยนแปลงชุด หรือเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้

การฝึกเขียนโปรแกรมมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร

การฝึกเขียนโปรแกรมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนความคิดที่ได้ออกมาเป็นผลงาน นอกจากนี้ การเขียนโปรแกรมจะช่วยให้เกิดการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหาและนำไปสู่การหาคำตอบอย่างเป็นระบบ

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของกราฟิก สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสนุกสนานกับการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างสร้างสรรค์  สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการหรือจินตนาการ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com