การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ scratch เบื้องต้น (2)

การเขียนโปรแกรม Scratch ให้มีเสียงนั้นต้องเริ่มจาก

  • ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ หรือปัญหาว่าเราจะสร้างสรรค์ตัวละครให้มีบทบาทอย่างไร โดยควรกําหนดบทสนทนาให้เข้ากับฉากหลังและสถานการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างตามหนังสือเรียน หน้า 45
    เช่น ต้องการให้ตัวละครพูดว่า สวัสดีประเทศไทย และมีเสียง เหมียว
  • ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา ต้องวางแผนกาใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจะนําไปเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
  • ขั้นที่ 3 การออกแบบซอฟต์แวร์ โดยออกแบบออกมาในรูปของผังงาน
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com