หน่วยที่ 4 การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้บริการอินเตอร์เน็ต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

 1. อินเทอร์เน็ตมีบริการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ สามารถทำให้เรา แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดความสะดวกสบายและมีความเร็ว ทันต่อการเรียกใช้งาน
 2. เว็บไซต์ Google นอกจากจะใช้ค้นหาข้อมูล หรือใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังมีบริการอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น แผนที่ ยูทูบ การแปลภาษา โดย Google ได้รวบรวมสิ่งต่าง ๆ ให้เลือกได้ง่าย และสามารถเข้าถึงด้วยชื่อผู้ใช้เพียงชื่อเดียวได้
 3. แบบสำรวจความคิดเห็นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่รวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งาน สำรวจความคิดเห็นนอกจากจะใช้วิธีพิมพ์ออกทางกระดาษแล้วยังสามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น ออนไลน์ เพื่อส่งให้ผู้ตอบโดยตรงและผู้ตอบส่งกลับมาได้ทันที ซึ่งการสร้างแบบสอบถามหรือแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์สามารถใช้บริการของ Google ได้เช่นกัน
 4. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แม้ว่าจะทำให้เราติดต่อสื่อสารได้ง่ายก็อาจมีภัยคุกคามจากผู้ใช้บริการอื่นได้ เช่น มีผู้ไม่หวังดีมาขอข้อมูลส่วนตัวของเรา แล้วนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรืออาจนำเสนอข้อมูลที่ไม่เหมาะสมให้เรานำมาใช้งาน นอกจากนี้เว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมอาจมีโปรแกรมบางประเภทที่เป็นอันตรายกับอุปกรณ์ของเราได้

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้บริการอินเตอร์เน็ต แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 1. ในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตอะไรบ้าง
 2. นอกจากจะใช้ค้นหาข้อมูลและส่งอีเมลแล้ว นักเรียนคิดว่าบริการของ Google สามารถทำอะไรได้อีก
 3. การค้นหาเส้นทางการเดินทางโดยใช้ Google มีประโยชน์อย่างไรในการเดินทาง
 4. ภาพถ่ายทางอากาศเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีใด
 5. นอกจากการแปลคำศัพท์แล้ว นักเรียนคิดว่าบริการแปลภาษาสามารถทำอะไรได้อีก
 6. นอกจาก YouTube จะให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาแล้ว นักเรียนคิดว่ายังมีประโยชน์อะไรอีกบ้าง
 7. นักเรียนเคยเห็นหรือเคยทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์หรือไม่
 8. การออกแบบแบบสำรวจความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไร
 9. แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์มีข้อดีอย่างไร
 10. ในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้าง และใช้ทำอะไร
รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1  เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2  เรื่อง บริการของ Google
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3  เรื่อง การค้นหาเส้นทางการเดินทางโดยใช้บริการของ Google
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4  เรื่อง การค้นหาภาพถ่ายทางอากาศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   5  เรื่อง การแปลภาษาโดยใช้บริการของ Google
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   6  เรื่อง การใช้งานโปรแกรม YouTube
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   7  เรื่อง แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   8  เรื่อง การออกแบบแบบสำรวจความคิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   9  เรื่อง การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

เนื้อหาการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 เรื่อง การใช้บริการอินเตอร์เน็ต

 1. บริการบนอินเทอร์เน็ต
  • ความหมายบริการบนอินเทอร์เน็ต
  • การบริการบนอินเทอร์เน็ตด้านการสื่อสาร
  • ซอฟต์แวร์ที่เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ต
 2. บริการของ Google
  • Google Map
  • Google Earth
 3. การค้นหาเส้นทางการเดินทางโดยใช้บริการของ Google
  • ประโยชน์ของการค้นหาเส้นทางการเดินทางโดยใช้ Google
 4. การค้นหาภาพถ่ายทางอากาศ
  • ประโยชน์ของการค้นหาภาพถ่ายทางอากาศ
 5. การแปลภาษาโดยใช้บริการของ Google
  • ประโยชน์ของการแปลภาษาโดยใช้บริการของ Google
 6. การใช้งานโปรแกรม YouTube
  • ประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม YouTube
 7. แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
  • ความแตกต่างของแบบสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถาม
  • การออกแบบแบบสำรวจความคิดเห็น
  • ประโยชน์ของแบบสำรวจความคิดเห็น
  • ปัญหาของการทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
 8. การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
  • ภาษาพูดและภาษาเขียน
  • ข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี
คลิปการสอนโดย-kruaof-by-youtube
คลิปการสอนโดย-kruaof-by-youtube
ติดตามช่อง-kruaof-คลิกที่นี่
ติดตามช่อง-kruaof-คลิกที่นี่
 • EP31 บริการบนอินเทอร์เน็ต
 • EP32 บริการของ Google
 • EP33 การค้นหาเส้นทางการเดินทางโดยใช้บริการของ Google
 • EP34 การค้นหาภาพถ่ายทางอากาศ
 • EP35 การแปลภาษาโดยใช้บริการของ Google
 • EP36 การใช้งานโปรแกรม YouTube
 • EP37 แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
 • EP38 การออกแบบแบบสำรวจความคิดเห็น
 • EP39 การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
 • EP40 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ใบงาน กิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.