หน่วยที่ 3 การค้นหาข้อมูล ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การค้นหาข้อมูล แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

 1. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากจะใช้พิมพ์เอกสาร ตกแต่งภาพ วาดภาพ สร้างงานการนำเสนอ การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ยังเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่มีประโยชน์ทั้งด้านการเรียน การทำงาน
 2. การเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรก ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วจะต้องใช้โปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมนี้เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม เช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome ที่จะใช้ในการค้นหาข้อมูล
 3. อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมาย ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนความคิดทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงาน ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ จนเกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นอีกมากมาย เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์
 4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า อีเมล (e-mail) เป็นบริการประเภทหนึ่ง บนอินเทอร์เน็ต การใช้งานมีผู้ให้บริการฟรี หรือที่เรียกว่า ฟรีอีเมล โดยเข้าไปในเว็บไซต์แล้วสมัครใช้งาน เช่น Gmail Hotmail หรือ Windows Live นอกจากนี้ยังมีอีเมลของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะอีกด้วย
 5. การสมัครใช้งานอีเมลของผู้ให้บริการแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่มักเหมือนกันคือ ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญ สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ และเมื่อสมัครเข้าใช้งานแล้วเราสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างหลากหลาย
 6. ในการส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทาง Gmail นั้น นอกจากจะใช้พิมพ์ข้อความส่งหากันแล้ว ยังสามารถแนบไฟล์งานต่าง ๆ ได้ เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เวิร์ด ไฟล์เพาเวอร์พอยต์
 7. การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตนอกจากจะใช้อีเมลแล้ว ยังมีสื่อสังคมออนไลน์ที่เราสามารถใช้ในการ นำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เราสามารถสื่อสารกับเพื่อน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เพียงมีอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์มีหลายชนิด สำหรับชนิดที่ให้บริการฟรีและมีผู้ใช้จำนวนมาก เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook)
 8. เฟซบุ๊กเป็นบริการฟรีที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโพสต์ภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ อีกทั้งยังสามารถส่งไฟล์งานต่าง ๆ ผ่านทางเฟซบุ๊ก ได้อีกด้วย และยังมีฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ อย่างมากมาย
 9. การนัดหมายกับเพื่อน ๆ หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน สามารถตรวจสอบเวลาว่าง ของเพื่อน ๆ ว่าติดงานอื่นหรือไม่ ในเวลาที่เรานัดสามารถใช้บริการของสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น Google

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การค้นหาข้อมูล แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรู้จักหรือเคยใช้งานมีอะไรบ้าง
 2. นักเรียนจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างไรให้สะดวกและรวดเร็ว
 3. ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใดในการค้นหาข้อมูล
 4. ในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้การติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตในช่องทางใดบ้าง
 5. นักเรียนคิดว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดีหรือไม่ อย่างไร
 6. นอกจากการใช้ Gmail ในการพิมพ์ข้อความส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว นักเรียนคิดว่า Gmail สามารถส่งไฟล์หรืองานต่าง ๆ ในรูปแบบใดได้อีกบ้าง
 7. หากนักเรียนไปทำการลงชื่อเข้าใช้งานในคอมพิวเตอร์จากที่อื่น หลังจากการใช้งานควรทำอย่างไร
 8. หากต้องการส่งไฟล์ภาพยนตร์ 1 เรื่อง โดยใช้ Gmail นักเรียนคิดว่าจะส่งไฟล์ได้หรือไม่ อย่างไร
 9. นอกจากการสื่อสารผ่านทางอีเมลแล้ว นักเรียนคิดว่ามีช่องทางการสื่อสารอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร
 10. การติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ด้วยการสนทนาโดยการแชต และการสนทนาแบบเห็นหน้า หรือการวิดีโอคอล ต่างกันอย่างไร
 11. การสร้างตารางนัดหมายหรือประชาสัมพันธ์โดยใช้บริการ Google มีประโยชน์อย่างไร
รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1  เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2  เรื่อง การค้นหาข้อมูล : 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3  เรื่อง การค้นหาข้อมูล : 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4  เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   5  เรื่อง การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   6  เรื่อง การสมัครใช้งาน Gmail และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   7  เรื่อง การส่งข้อมูลทาง Gmail โดยการแนบไฟล์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   8  เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   9  เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง การสร้างตารางนัดหมายหรือประชาสัมพันธ์โดยใช้บริการ Google

เนื้อหาการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 การค้นหาข้อมูล

 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • อินเทอร์เน็ต
  • ยุคของคอมพิวเตอร์
  • ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ต
 2. การค้นหาข้อมูล
  • ประเภทของข้อมูล
  • โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
  • ค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงและไม่เจาะจง
  • ค้นหารูปภาพ
  • อ้างอิงแหล่งข้อมูล
 3. การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ความหมายการติดต่อสื่อสาร
  • การติดต่อสื่อสารในอดีตและปัจจุบัน
  • ข้อดี และข้อเสียของการติดต่อสื่อสารในอดีตและปัจจุบัน
 4. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • ความหมายการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • สมัคร Gmail
  • การส่ง mail ถึงกัน
  • วิเคราะห์ปัญหาการที่เกิดจากการส่ง Mail
  • ข้อดีและข้อเสีย การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 5. การสมัครใช้งาน Gmail และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • สมัคร Gmail
  • ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทักทายเพื่อน ๆ
 6. การส่งข้อมูลทาง Gmail โดยการแนบไฟล์
 7. การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
  • แอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
  • สัญลักษณ์เกี่ยวกับสื่อที่เป็นบริการติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต
  • การสมัครเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก
  • ประโยชน์ของบริการเฟซบุ๊ก
  • ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
 8. การติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก
  • สมัครเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก
  • สนทนาแนะนำตนเองผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยการพิมพ์แชต
  • สนทนาแนะนำตนเองผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยวิดีโอคอล
 9. การสร้างตารางนัดหมายหรือประชาสัมพันธ์โดยใช้บริการ Google
  • การสร้างตารางนัดหมายด้วยปฏิทิน
  • ประโยชน์ของการสร้างตารางนัดหมายหรือประชาสัมพันธ์โดยใช้บริการ Google
คลิปการสอนโดย-kruaof-by-youtube
คลิปการสอนโดย-kruaof-by-youtube
ติดตามช่อง-kruaof-คลิกที่นี่
ติดตามช่อง-kruaof-คลิกที่นี่
 • EP21 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • EP22 การค้นหาข้อมูล : 1
 • EP23 การค้นหาข้อมูล : 2
 • EP24 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
 • EP25 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • EP26 การสมัครใช้งาน Gmail และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • EP27 การส่งข้อมูลทาง Gmail โดยการแนบไฟล์
 • EP28 การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
 • EP29 การติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก
 • EP30 การสร้างตารางนัดหมายหรือประชาสัมพันธ์โดยใช้บริการ Google
ใบงาน กิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.