หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เหตุผลแก้ปัญหา ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้เหตุผลแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

 • การแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีหรือการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งปัญหาที่นักเรียนแต่ละคนพบ จะมีความแตกต่างกัน และปัญหาแต่ละปัญหาอาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
 • การแก้ปัญหาเป็นการใช้เหตุผลโดยการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงาน​ โดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นขั้นตอน ทำให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งใช้วิธีการบอกเล่า  วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
 • วิธีการแก้ปัญหาเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ ถ้าพบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกว่า สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ ซึ่งการแก้ปัญหาอาจทำได้หลายวิธี เช่น การลองผิดลองถูก การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกัน และการขจัด
 • การฝึกการแก้ปัญหาเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี แต่เราอาจยังไม่ต้องแก้ปัญหาจริง เพียงแค่ฝึกจากเกมที่มีอยู่ก็ได้ ซึ่งมีทั้งเกมในลักษณะของสื่อต่าง ๆ  หรือเกมคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการออกแบบโปรแกรมที่เขียนขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อย่างหลากหลาย

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเรื่อง “การใช้เหตุผลแก้ปัญหา” นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 1. นักเรียนคิดว่ามีวิธีการแก้ปัญหาการลืมเอาร่มไปโรงเรียนวิธีการใดอีกบ้าง
 2. ปัญหาแต่ละปัญหาอาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
 3. หากไม่ใช้น้ำร้อน นักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดอีกบ้างที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้
 4. การใช้หลักการในการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร
 5. นอกจากเกมซูโดะกุแบบ 4 x 4 และ 6 x 6 นักเรียนสามารถเพิ่มระดับความยากของเกมเป็นแบบใดได้บ้าง
 6. ในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาในเรื่องใดบ้าง

โครงสร้างการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 การใช้เหตุผลแก้ปัญหา

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1  เรื่อง การแก้ปัญหา17 พ.ค.65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2  เรื่อง การพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา24 พ.ค.65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3  เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา31 พ.ค.65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4  เรื่อง เกมการแก้ปัญหา7 มิ.ย.65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   5  เรื่อง การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์14 มิ.ย.65

เนื้อหาบทเรียน หน่วยที่ 1 การใช้เหตุผลแก้ปัญหา

 1. การแก้ปัญหา
 2. การพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา
  • การเขียนบอกเล่า
  • การวาดภาพ
  • การใช้สัญลักษณ์
 3. วิธีการแก้ปัญหา
  • การลองผิดลองถูก
  • การขจัด
  • การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกัน
  • ประโยชน์ของการใช้หลักการในการแก้ปัญหา
 4. เกมการแก้ปัญหา
  • เกมซูโดะกุ
  • เกม OX
  • เกมย้ายก้านไม้ขีด
  • เกมจับผิดภาพ
  • เกมจิกซอ
  • เกมเขาวงกต
 5. การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์
  • การค้นหาข้อมูล
  • การคำนวณ
  • การว่าดภาพ ตกแต่งภาพ
  • ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
  • การสื่อสารข้อมูล
  • การพิมพ์งาน

สื่อการสอนประกอบคำบรรยาย

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com