8. ลักษณะข้อมูลที่ดี ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. บอกลักษณะของข้อมูลที่ดีได้ถูกต้อง (K)
    2. อธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการนำข้อมูลมาใช้งานได้ (K)
    3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลที่ดีและประโยชน์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาใช้งาน (P)
    4. เห็นประโยชน์ของการนำข้อมูลที่ดีมาใช้งานในชีวิตประจำวัน (A)

สาระการเรียนรู้

  • การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา ผลการค้นหา
  • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน  วันที่เผยแพร่ข้อมูล
  • ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ

คำถามประจำเรื่อง

  • นักเรียนคิดว่าข้อมูลบนกระดานมีความสมบูรณ์หรือไม่ ถ้ายังไม่สมบูรณ์และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้จะเกิดผลอย่างไร

ศึกษาจากคลิปยูทูป

 1 มีความสุขต้องเชื่อถือได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้จะต้องได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นการสอบถามจากผู้รู้โดยตรงการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐการค้นหาจากหนังสือเอกสารต่างๆ

2 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำไปใช้งานได้ ข้อมูลที่ดีจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมครบทุกด้านเช่นมีการบอกข้อดีและข้อเสียบอกประโยชน์และโทษของข้อมูลนั้นๆ

 3 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือกใช้จะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการไม่นำข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องมาใช้เพราะจะทำให้เสียเวลาในการค้นหาและได้ข้อมูลที่ไม่ต้องการ

4 มีความทันสมัย ข้อมูลควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยตามกาลเวลาเพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที

5 มีความสอดคล้องกันของข้อมูล ในการหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ข้อมูลที่ได้ควรเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆเครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้หลายทางเช่นอีเมลเว็บบอร์ดและสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ

การติดต่อสื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือจะกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งการถ่ายทอดตลาดใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่สามารถทำให้เข้าใจข่าวสารได้ตรงกัน ซึ่งกระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการส่งข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คน หรือมากกว่า 2 คนขึ้นไปและองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างง่าย 3 ประการมีดังนี้ ผู้ส่งข่าวสาร ข่าวสาร และผู้รับข่าวสาร

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com