5. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. บอกขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมได้ถูกต้อง (K)
    2. อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch ได้ถูกต้อง (K)
    3. เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch ได้ (P)
    4. เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch (A)

สาระการเรียนรู้

– การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
– ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูงแล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด
– ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo

คำถามประจำเรื่อง

 • นักเรียนคิดว่าการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความหรือการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานสามารถนำมาเขียนโปรแกรมได้หรือไม่ และมีโปรแกรมใดบ้างที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
 • นักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จ สิ่งที่นักเรียนควรทำเป็นอันดับแรกคืออะไร

ศึกษาจากคลิปยูทูป

คำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกาย

ค่า BMI คือค่าดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) และส่วนสูง (เซนติเมตร) ซึ่งสามารถระบุได้ว่า ตอนนี้รูปร่างของคนคนนั้นอยู่ในระดับใด ตั้งแต่อ้วนมากไปจนถึงผอมเกินไป
Body Mass Index (BMI) มีสูตรการคำนวณ = น้ำหนักตัว[Kg] / (ส่วนสูง[m] ยกกำลังสอง) สูตรคำนวณเหมาะสำหรับใช้ประเมินผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ประโยชน์ของการวัดค่า BMI เพื่อดูอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ตรวจสอบภาวะไขมันและความอ้วน ดังนั้นการทำให้ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพในระยะยาว

กิจกรรม

 1. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมคำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกาย โดยศึกษาจากวิธีการเขียนโปรแกรมจากหนังสือเรียน และ คลิปยูทูป
 2. เหตุการณ์ที่ 1 ให้รับค่าตัวเลข 1 – 360 เพื่อตรวจสอบว่า เมื่อนำมาว่ามุมแล้วจะเป็นมุมอะไร โดย
  มุมแหลม มีค่ามุม น้อยกว่า 90 องศา
  มุมฉาก มีค่ามุม เท่ากับ 90 องศา
  มุมป้าน มีค่ามุม มากกว่า 90 องศา แต่ไม่เกิน 180 องศา
  มุมตรง มีค่ามุม เท่ากับ 180 องศา
  มุมกลับ มีค่ามุม มากกว่า 180 องศา แต่ไม่เกิน 360 องศา
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com