17. การนำเสนอข้อมูลและการทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ blog ได้อย่างถูกต้อง (K)
    2. อธิบายขั้นตอนการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ได้ (K)
    3. เขียนบล็อกจากหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง (P)
    4. สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ได้ (P)
    5. เล็งเห็นประโยชน์ของการเขียนบล็อกและการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ (A)

สาระการเรียนรู้

  • การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต  ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล  สร้างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้  การแก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ  แม่นยำ
  • ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และสำรวจแผนที่  ในท้องถิ่นเพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่  ว่างให้เกิดประโยชน์ ทำแบบสำรวจความคิดเห็น  ออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล โดย  การใช้ blog หรือ web page

คำถามประจำเรื่อง

  • ปัจจุบันการนำเสนอข้อมูลมีวิธีการอย่างไรบ้าง
  • การนำเสนอข้อมูลด้วยบล็อกมีประโยชน์อย่างไร
  • ถ้าจะสำรวจความสนใจในการไปท่องเที่ยวของนักเรียนทั้งโรงเรียนตามภูมิภาคที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง

ศึกษาจากคลิปยูทูป

การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
การส่งข้อมูลจากผู้นำเสนอข้อมูลไปสู่ผู้รับข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่น่าสนใจมีดังนี้ 

การนำเสนอข้อมูลด้วยบล็อก
ความหมายของบล็อก(Blog) บล็อกเป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บบล็อก (WebBlog) ซึ่งเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถบันทึกสิ่งที่ต้องการนำเสนอลงไปได้ง่ายดายและรวดเร็ว จึงเป็นสื่อที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น บล็อกการท่องเที่ยว บ็อกสารคดี บล็อกการเกษตร บล็อกการทำอาหาร หรือบล็อกงานอดิเรก โดยบล็อกสามารถเขียนออกมาในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว เพลง หรือดูวีดีโอได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างอิสระ

เว็บบล็อก (WebBlog)
ที่มา https://netmaddy.com/shut-up-and-blog-already-web/
ความรู้เสริม

มารยาทและการปฏิบัติในการเขียนบล็อก

 1 ไม่ค่อยลอกข้อความมาทั้งหมด ซึ่งการกระทำนี้ถือว่าเป็นการโจรกรรมทางวรรณกรรม พฤติกรรมนี้ถือว่าผิดทั้งด้านกฎหมายและมารยาท ถ้าต้องการพูดถึงแนวคิดหรือเนื้อหาจากแหล่งอื่นควรใช้วิธีการ อ้างอิงข้อความ แล้วใส่รายละเอียดแหล่งที่มาไว้ให้ชัดเจน

2 อ้างอิงแหล่งข้อมูลเสมอ ซึ่งการอ้างอิงแหล่งข้อมูลเป็นมารยาทที่สำคัญมาก นอกจากนี้การอ้างอิงแหล่งข้อมูล ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

3 ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เขียนที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตัวเอง หรือความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพราะมีการคัดลอก ทำซ้ำ จึงควรตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนเผยแพร่เสมอ

ศึกษาจากคลิปยูทูป

ความรู้เสริม

มารยาทในการเขียนบล็อกมีดังต่อไปนี้
1 จะต้องเขียนภาษาสุภาพ ถูกกาลเทศะ
2 เมื่อนำงานเขียนของผู้อื่นมาใช้ควรเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน
3 ไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ
4 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
5 ไม่ควรเขียนอ้างอิงหรือพาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย

การทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์

การเก็บข้อมูลจากคนจำนวนมากนั้นจะทำได้ยาก และในบางครั้งก็ทำการสำรวจไม่ครบทุกคน เนื่องจากบริเวณที่ทำการสำรวจมีความกว้างและซับซ้อน ดังนั้น เราจึงได้มีการทำแบบสำรวจโดยใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทุกคนสามารถทำแบบสำรวจได้

แบบสอบถาม
https://ubookweb.msu.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80/

แบบสำรวจ คือ แบบสอบถามที่บริษัทสำรวจวิจัย หรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการของความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ของสินค้าและบริการ ที่ผู้จัดทำต้องการ โดยใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปเข้าถึงแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้จัดทำแบบสอบถามนั้นต้องการ

ความรู้เสริม
วิธีการสำรวจมี4แบบ
1.ทางเมล 2.ทางโทรศัพท์ 3.การสัมภาษณ์ 4ออนไลน์
ความรู้เสริม ประวัติอินเตอร์เน็ต
ความรู้เสริม ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต มี4ด้าน
โปรแกรม Line คือ อะไร
บัญชีเงินฝากมี 3ประเภท
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com