16. ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง (K)
    2. บอกวิธีการนำข้อมูลมาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม (K)
    3. เขียนเงื่อนไขในซอฟต์แวร์กระดานคำนวณได้อย่างถูกต้อง (P)
    4. เล็งเห็นประโยชน์ของการนำซอฟต์แวร์กระดานคำนวณมาใช้ในการตัดสินใจ (A)

สาระการเรียนรู้

  • การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก  ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต  ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้  การแก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

คำถามประจำเรื่อง

  • ข้อมูลที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง
  • นักเรียนคิดว่าการนำข้อมูลมาวิเคราะห์มีประโยชน์อย่างไรต่อการตัดสินใจ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไร

ศึกษาจากคลิปยูทูป

 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การพิจารณาข้อมูลเพื่อทำ ความเข้าใจในแต่ละส่วนโดยการพิจารณา การจำแนก การแยกแยะ การจัดเรียง การคำนวณ แล้วนำเสนอในรูปแบบของกราฟหรือแผนภูมิรูปภาพ

 การนำข้อมูลมาตัดสินใจ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ซอฟต์แวร์ที่นำมาช่วยในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอข้อมูล ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ ซอฟต์แวร์นำเสนอ และซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล โดยซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้เพื่อรวบรวม ประมวลผล และตัดสินใจคือ ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ เช่น Microsoft Excel ,Google Sheet

ศึกษาจากคลิปยูทูป

ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ(word processing software) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารสามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้ เอกสารที่พิมพ์ไว้ จัดเป็นแฟ้มข้อมูล เรียกมาพิมพ์ หรือแก้ไขใหม่ได้ และสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ได้แก่ Microsoft Word , CU writer , Lotus work Pro

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้งานสำหรับด้านต่างๆ ออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างกว้างขวาง และแพร่หลาย ซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่ายทั่วไป และเป็นที่นิยม มี 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์สื่อสารและค้นหา และซอฟต์แวร์กราฟิก

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com