12. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ อินเทอร์เน็ต ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้ (K)
    2. บอกหลักในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการสืบค้นได้ (K)
    3. สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตตามวิธีการต่าง ๆ ได้ (P)
    4. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ (P)
    5. เห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (A)

สาระการเรียนรู้

  • การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา  ผลการค้นหา
  • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น   เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล
  • ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี  และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ

คำถามประจำเรื่อง

  • โดยปกติแล้วถ้านักเรียนต้องการจัดทำรายงาน หรือ ต้องการสืบค้นข้อมูล นักเรียนสามารถหาข้อมูลได้จากที่ใดบ้าง

ศึกษาจากคลิปยูทูป

โปรแกรมค้นหาข้อมูล search engine คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย

 การค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง เป็นการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยค้นหาจาก search engine หลายแหล่ง แล้วนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

ในการสืบค้นข้อมูล จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่สืบค้นนั้นมีความถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่ ข้อมูล ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าข้อมูลที่ยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้สืบค้นจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม

Search engine มีประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการแก่ผู้สืบค้นข้อมูล ดังนั้น การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ใหม่ๆ ในปัจจุบันจึงควรคำนึงถึงรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมแก่ search engine ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้สืบค้นสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ของ search engine มีดังนี้
1 ค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย 
2 ค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์เฉพาะทางการต่างๆได้
3 ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
4 รองรับการค้นหาได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย 
5 ค้นหาข้อมูลได้อย่างละเอียดและหลากหลายรูปแบบ

การสืบค้นข้อมูล หมายถึง การนำความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้  ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษานี้จะสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับดังนี้ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การนำข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาใช้งาน และการสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตัวเอง 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com