11. การประมวลผลข้อมูล ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายความหมายของการประมวลผลข้อมูลได้ (K)
    2. บอกวิธีการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (K)
    3. สร้างทางเลือกในการประมวลผลข้อมูลได้ (P)
    4. เล็งเห็นความสำคัญของการประมวลผลข้อมูลและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (A)

สาระการเรียนรู้

การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือกประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามประจำเรื่อง

  • การเลือกรับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร นักเรียนจะต้องมีข้อมูลใดบ้างเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ศึกษาจากคลิปยูทูป

การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์มี 2 วิธีได้แก่ การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (Online Processing) หมายถึง การทำงานในขณะที่ข้อมูลเดินทางไปบนสายสัญญาณเชื่อมต่อจากเครื่องไปทางไปยังฐานข้อมูลของเครื่องหลักที่ใช้ในการประมวลผล การประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเป็นการประมวลผลโดยทันทีทันใด และการประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) หมายถึง การประมวลผลในเรื่องที่สนใจที่ถูกสะสมไว้ในช่วงเวลาที่กำหนด

การฝากถอนเงินในธนาคารเป็นการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (Online Processing) เพราะเป็นการทำงาน ในขณะที่ข้อมูลเดินทางไปบนสายสัญญาณเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางไปยังฐานข้อมูลของเครื่องหลักที่ใช้ในการประมวลผลการประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเป็นการประมวลผลโดยทันทีทันใด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com