10. การรวบรวมข้อมูล ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง (K)
    2. บอกวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ (K)
    3. เขียนการวางแผนรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ (P)
    4. เห็นความสำคัญของการรวบรวมข้อมูล และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (A)

สาระการเรียนรู้

  • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น  การเปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล  จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน    วันที่เผยแพร่ข้อมูล
  • การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก  ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่  หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้การแก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

คำถามประจำเรื่อง

  • ถ้านักเรียนต้องการทำรายงานนักเรียนจะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างไร
  • ในการรวบรวมข้อมูล ถ้าขาดขั้นตอนการวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลจะส่งผลอย่างไรบ้าง

ศึกษาจากคลิปยูทูป

 กำหนดวัตถุประสงค์ และความต้องการของสิ่งที่สนใจเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอัน เป็นอย่างแรกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการค้นหา ถ้าต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล จะต้องทำการวิเคราะห์ว่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่มีข้อมูลที่ต้องการอยู่โดยจะต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง หน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลที่ตนเองได้เข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์ เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

 กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นการเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาแหล่งข้อมูลว่าเป็นอะไร แล้วจึงเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ตำแหน่งข้อมูลโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งได้ 4 วิธีดังนี้
1 การสังเกตการสำรวจและจดบันทึก
2 การสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3 การสำรวจโดยการใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ
4 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว

 ค้นหาและรวบรวมข้อมูล เมื่อเริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลควรกำหนดสิ่งที่ต้องการทำแล้วลงมือปฏิบัติและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

 สรุปผลข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วต้องนำข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบกันแล้วจึงนำข้อมูลที่รวบรวม ได้มาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่ต้องการ

การรวบรวมข้อมูล คือ การนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มารวบรวมไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ การสังเกตเป็นการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองโดยตรง เช่น การสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การสัมภาษณ์หรือการสอบถามเป็นการรวบรวมข้อมูลจากคนอื่น โดยผู้ถามใช้คำพูดในการถามและตอบใช้คำพูดในการตอบ การตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบรายการคำถามที่ทำให้ผู้อื่นเขียนคำตอบลงในแบบสอบถามของผู้ถาม 

การสรุปผลข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วทำได้โดยการนำข้อมูลมาจัดกระทำโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นการบันทึกลงตารางเพื่อเปรียบเทียบและเรียงลำดับข้อมูลโดยข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจัดกระทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่งการนำเอาสารสนเทศสามารถทำได้หลายลักษณะเช่นการพูดรายงานการจัดป้ายนิเทศ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com