ข้อมูลสารสนเทศ หน่วยที่ 3 ตอนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

.ใบงานตอนที่ 2 https://forms.gle/emCpVw1HVLtrZHZRA คลิปเดิมจากตอนที่ แล้ว Related Posts:การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย หน่วยที่ 4…การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ตอนที่ 13…การใช้โปรแกรม MS Powerpoint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ป.5หน่วยที่ 3 การค้นหาข้อมูล ป.5