เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากจะใช้พิมพ์เอกสาร ตกแต่งภาพ วาดภาพ สร้างงานการนำเสนอ การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ยังเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่มีประโยชน์ ทั้งด้านการเรียน การทำงาน    

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วตอบคำถาม ดังนี้

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รูปที่ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 1. จากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้าง
 2. นักเรียนคิดว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างไร
 3. นักเรียนคิดว่าการที่คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องจะเชื่อมต่อกันได้จะต้องใช้อะไร
 4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรู้จักหรือเคยใช้งานมีอะไรบ้าง

ให้นักเรียนศึกษาข้อความต่อไปนี้ แล้ว ตอบคำถาม 2 ข้อ

 1. อินเทอร์เน็ต คืออะไร
 2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากจะใช้พิมพ์เอกสารตกแต่งภาพ วาดภาพ สร้างงานการนำเสนอ การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ยังเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่มีประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการทำงานการใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเรียนอย่างมาก เพราะนักเรียนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของบทเรียน การค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้หลายรูปแบบ เช่น ค้นหา ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน ค้นหาข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต

การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรก ๆ คอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องที่ใช้งานแยกส่วนจากอุปกรณ์อื่น ๆ และไม่สามารถสื่อสารกันได้ แต่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ โดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ถ้าผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลร่วมกัน สามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยนำคอมพิวเตอร์มาสื่อสารกันเป็นเครือข่ายงมีทั้งเครือข่ายขนาดเล็กที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเพียงไม่กี่เครื่องจนปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ทั่วโลกเรียกว่า อินเทอร์เน็ต

คำว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำ 2 คำ คือ คำว่า inter และคำว่า net คำว่า inter หมายถึง ระหว่าง และ net มาจากคำว่า network หรือเครือข่าย ดังนั้นคำว่า อินเทอร์เน็ต จึงหมายถึง การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายโดยเชื่อมโยงภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สื่อสารกันได้

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลายวิธี ใช้อุปกรณ์ได้หลายชนิดมีทั้งชนิดใช้สายสัญญาณ และไม่ต้องใช้สายสัญญาณ

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้สาย
รูปที่ 2 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้สาย
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยไม่ใช้สาย
รูปที่ 3 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยไม่ใช้สาย

กิจกรรม เปรียบเทียบคอมพิวเตอร์ในยุคแรกและยุคปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ยุคแรก
รูปที่ 4 คอมพิวเตอร์ยุคแรก
คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน
รูปที่ 5 คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน
แผนภาพเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์ในยุคแรกและยุคปัจจุบัน
รูปที่ 6 แผนภาพเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์ในยุคแรกและยุคปัจจุบัน

ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ต

 1. ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้มากมาย
 2. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. ใช้ติดต่อสื่อสารโดยการพิมพ์ข้อความ ภาพ เสียง หรือไฟล์ข้อมูล
 4. ใช้เผยแพร่ผลงานของตนเองได้
 5. ใช้เป็นแหล่งบันเทิง สามารถดูภาพยนตร์ ฟังเพลง    อ่านหนังสือ และเล่นเกมได้
 6. ใช้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 7. ใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.