ตัวแปร ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ตัวแปร แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลข้อมูลมักมีการประกาศตัวแปร สำหรับเก็บข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผล หรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ตัวแปร

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลข้อมูลมักมีการประกาศตัวแปร สำหรับเก็บข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผล หรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล
ตัวอย่าง ถ้าเราต้องการให้คอมพิวเตอร์รับตัวเลขสองค่าจากแป้นพิมพ์เข้ามาบวกกัน แล้วแสดงผลลัพธ์ค่าแรกที่รับเข้าไปอาจเก็บไว้ใน x ค่าที่ของเก็บไว้ใน y จากนั้นนำทั้งสองค่ามาบวกกันแล้วเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ sum เพื่อใช้สำหรับแสดงผล เราสามารถเขียนอัลกอริทึมเป็นข้อความ ได้ดังนี้

เริ่มต้น
1. ประกาศตัวแปร x, y และ Sum
2. รับค่าแรกเก็บใน x
3. รับค่าที่สองเก็บใน y
4. นำ x บวกกับ y แล้วเก็บไว้ใน sum
5. แสดงผล Sum
จบ

ผังงานการบวกเลข 2 จำนวน
รูปที่ 2 ผังงานการบวกเลข 2 จำนวน

การเขียนโปรแกรมลักษณะที่มีการป้อนข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์เราสามารถใช้ Scratch มาเป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมได้เช่นกัน โดยอาจเริ่มคิดจากการเขียนอัลกอริที่มแล้ว พิจารณาว่าคำสั่งที่สอดคล้องกับอัลกอริทึมนั้น คือคำสั่งใด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.