1. การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายความหมายของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง (K)
    2. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (K)
    3. อธิบายกระบวนการทำงานในการแก้ปัญหาได้ (K)
    4. เขียนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะได้ถูกต้อง (P)
    5. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ (A)

สาระการเรียนรู้

  • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์
  • ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรมทำนายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิต ตามค่าข้อมูลเข้า การจัดลำดับการทำงานบ้าน ในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว

คำถามประจำเรื่อง

  • ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ นักเรียนวางแผนจะทำสิ่งใด
  • เหตุผลเชิงตรรกะช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไร

ศึกษาจากคลิปยูทูป

ที่มา อักษรเจริญทัศน์

การวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเข้ามาช่วยในการพิจารณา โดยนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการวางแผนหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ เพื่อพิจารณาในการแก้ปัญหา ทำให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำวิธีการ  แก้ปัญหาที่ได้มาแสดงเป็นลำดับขั้นตอนจะเรียกว่า อัลกอริทึม

เงื่อนไขของการจัดตารางดูภาพยนต์คือ ต้องดูให้ครบทุกเรื่อง และต้องมีเวลาพักเที่ยงตอน 12.30 – 13.30 น.

ให้นักเรียนจับกลุ่ม 4 คนเพื่อปรึกษาหารือช่วยในการตารางการดูภาพยนต์ โดยต้องตรงตามที่เงื่อนไขกำหนด หรือถ้าศึกษาที่บ้าน ให้ร่วมปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีของครอบครัว

เหตุผลเชิงตรรกะ หมายถึง การแก้ปัญหาโดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้ในการพิจารณาโดยใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์มาอธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้

ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 แบบออนไลน์ โดยคลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไป
นิทรรศการ หมายถึง การให้การศึกษาอย่างหนึ่งด้วยการแสดงงานให้ชม เป็นการจัดแสดงและนำโสตทัศนวัสดุรวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ผู้ชมสามารถสัมผัส เรียนรู้ ทดลองใช้ หรือมีกิจกรรมเสริมประกอบ นิทรรศการเป็นสื่อในการให้การศึกษา ความรู้ความเข้าใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจ ตอบสนองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมให้บรรลุสู่เป้าหมายในเรื่องนั้น ๆ
ที่มา http://kroobannok.com/blog/6709

อัลกอริทึม หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร

ศึกษาจากคลิปยูทูป

ปัญหาเกมลูกเต๋า

กำหนดให้ลูกเต๋ามี 4 หน้า ดังรูป

ให้นักเรียนเรียงลูกเต๋าลงในช่องว่าง โดยที่ใส่หน้าลูกเต๋าทั้ง 4 หน้าที่กำหนดในช่องว่างโดยไม่ซ้ำกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน และในตารางย่อย

เมื่อพบปัญหาควรใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการพิจารณากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ในการแก้ปัญหา เพราะทำให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นและทำให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เหตุผลเชิงตรรกะช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไร
เข้ามาช่วยในการพิจารณาสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การตรวจสอบ
การแก้ปัญหา เป็นต้น

ศึกษาจากคลิปยูทูป

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com