การเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบค่าตัวเลขที่รับเข้าทางแป้นพิมพ์ว่าตัวเลขนั้นเป็นเลขคู่หรือเลขคี่     โปรแกรมลักษณะนี้สามารถใช้ Scratch เขียนได้เช่นกัน

เนื้อหาการศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่

ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบค่าตัวเลขที่รับเข้าทางแป้นพิมพ์ว่าตัวเลขนั้นเป็นเลขคู่หรือเลข โปรแกรมลักษณะนี้สามารถใช้ Scratch เขียนได้เช่นกัน หากพิจารณาเงื่อนไขข้อแตกต่างของเลขคู่และเลขคี่แล้ว จะพบว่าเลขคู่เมื่อนำมาหารด้วย 2 แล้วจะหารได้ลงตัว หรือหารแล้วมีเศษจากการหารเป็นศูนย์นั่นเอง โดยเราสามารถเขียนอัลกอริทึมเทียบกับคำสั่งของ Scratch ได้ดังนี้

ผังงานการตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับ บล็อกคำสั่งใน scratch
รูปที่ 1 ผังงานการตรวจสอบเลขคู่เลขคี่

วิธีการเขียนโปรแกรม

 1. เปิดโปรแกรม Scratch พร้อมประกาศตัวแปรขึ้นมา 2 ตัว โดยตัวแปร x ใช้เก็บตัวเลขที่รับเข้าไป ตัวแปร m เก็บเศษที่ได้จากการ หารด้วย 2
 2. เขียนโปรแกรมรับค่ามาเก็บในตัวแปร x โดยลากบล็อกคำสั่งมาวางดังภาพ
Code โปรแกรม Scratch รับค่าจากแป้นพิมพ์ (Keyboard)
รูปที่ 1 รับค่า Input จาก Keyboard
 1. กำหนดให้ m เก็บเศษที่ได้จากการหาร x ด้วย 2 โดยการหาเศษที่ได้จากการหารจะใช้บล็อกคำสั่ง หารเอาเศษ ซึ่งอยู่ในกลุ่มคำสั่งโอเปอร์เรเตอร์ ดังภาพ
Code โปรแกรม Scratch กำหนดตัวแปร M ให้เก็บค่าเศษเหลือจากการหาร 2
รูปที่ 2 ตั้งค่าให้ตัวแปร M เก็บค่าเศษเหลือจากการหาร 2
 1. นำตัวแปร X มาวาง แล้วเติม 2 ลงไป

5. นำคำสั่งเงื่อนไข มาวาง โดยเลือกคำสั่ง

Code โปรแกรม Scratch บล็อกคำสั่งเงื่อนไข
รูปที่ 3 บล็อกคำสั่งเงื่อนไข ถ้า….แล้ว… มิฉะนั้น…. แล้ว
 1. นำตัวดำเนินการเท่ากับ มาวาง แล้วนำตัวแปร กับเลข 0 มาใส่เพื่อตรวจสอบว่าเศษจากการหารเป็นศูนย์หรือไม่
Code โปรแกรม Scratch ตัวดำเนินการเท่ากับ (=)
รูปที่ 4 ตัวดำเนินการเท่ากับ (=)
 1. ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้ตอบว่าเป็นเลขคู่ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ตอบว่า
  เป็นเลขคี โดยนำบล็อกคำสั่ง แล้วเปลี่ยนข้อความเป็นเลขคู่ และเลขคี่ ดังภาพ
รหัสชุดคำสั่งโปรแกรม Scratch เพื่อตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่ เวอร์ชันภาษาคอมพิวเตอร์
รูปที่ 5 รหัสชุดคำสั่งโปรแกรม Scratch เพื่อตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่ เวอร์ชันภาษาคอมพิวเตอร์
รหัสชุดคำสั่งโปรแกรม Scratch เพื่อตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่ เวอร์ชันภาษาไทย
รูปที่ 6 รหัสชุดคำสั่งโปรแกรม Scratch เพื่อตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่ เวอร์ชันภาษาไทย
 1. ทดลองรันโปรแกรมแล้วป้อนค่าตัวเลขที่ต้องการตรวจสอบ
  เข้าไป โปรแกรมจะแสดงผลข้อมูลออกมา ดังภาพ
แสดงผลลัพธ์ (Output) การทำงานของโปรแกรมเลขคู่และเลขคี่
รูปที่ 7 แสดงผลลัพธ์ (Output) การทำงานของโปรแกรมเลขคู่และเลขคี่

คำถามชวนคิด

 1. มีตัวแปรกี่ตัว อะไรบ้าง
 2. ใช้เงื่อนไขอะไรในการตรวจสอบ
 3. การหารธรรมดา และ หารเอาเศษ แตกต่างกันอย่างไร
 4. การหารเอาเศษ มีชื่อเรียกภาษาคอมพิวเตอร์ว่าอย่างไร
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.