การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมีเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมมากมาย โปรแกรมสแครช (Scratch) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทำงาน

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • โปรแกรม Scratch คืออะไร
 2. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพการเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • จากภาพเป็นการเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch อย่างไร
 • นอกจากวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch วิธีนี้แล้วมีวิธีการเข้าใช้งานอื่นอีกหรือไม่อย่างไร

 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch จากแหล่ง การเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด

 1. นักเรียน สังเกตและวิเคราะห์หน้าต่างโปรแกรม Scratch ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียน
 1. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิด
 1. นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับกลุ่มบล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่ของตัวละครและเวทีบนกระดาน แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • ภาพด้านซ้ายมือและขวามือต่างกันอย่างไร
 • เพราะเหตุใดภาพด้านซ้ายมือจึงมีบล็อกคำสั่งการเคลื่อนไหวของตัวละครและภาพด้านขวามือจึงไม่มี

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของตัวละครบนกระดาน จากนั้นตอบคำถาม ดังนี้
  •      เหตุใดตัวละครจึงอยู่ตรงกลางเวที
 1. นักเรียนวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการเรียกกลุ่มคำสั่งเสียงกลองและการเรียกบล็อกคำสั่งควบคุม ดังนี้
  • บล็อกคำสั่งแต่ละคำสั่งจะรวมกลุ่มอยู่ในแถบโคดบล็อก (code blocks palette) ซึ่งมีคำสั่งต่าง ๆ อยู่มากมายรวมกันเป็นหมวด ถ้านำเมาส์ไปคลิกที่เมนูในหมวดคำสั่ง โปรแกรมจะแสดงคำสั่งในหมวดนั้นออกมา เช่น ถ้าคลิกเมาส์ที่กลุ่มคำสั่งเสียง โปรแกรมจะแสดงคำสั่งออกมา ดังภาพ
 • ในโปรแกรมได้กำหนดเสียงต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้อย่างง่าย และถ้าคลิกเมาส์เลือกเสียงกลอง โปรแกรมจะมีเสียงกลองลักษณะต่าง ๆ ให้เลือกอีกด้วย สามารถใช้เมาส์คลิกหรือป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขดังภาพ
 • ถ้าคลิกเมาส์เลือกกลุ่มคำสั่งควบคุม โปรแกรมจะแสดงคำสั่งควบคุมออกมา ซึ่งใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรมและตัวละคร เช่น ให้ทำงานเมื่อมีการคลิกเมาส์ให้ทำงานซ้ำ ๆ ให้หน่วงเวลารอดังภาพ
 • นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์บัตรคำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนที่เสมือนจริงบนกระดาน จากนั้นนำบัตรคำมาเรียงลำดับการทำงานในอัลกอริทึม โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
 • นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • การใช้งานโปรแกรม Scratch มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

สรุปความคิดรอบยอดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

การใช้งานโปรแกรม Scratch สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออฟไลน์ คือ ใช้งานจากโปรแกรมที่ลงไว้ในคอมพิวเตอร์ และแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าใช้งานได้จาก https://scratch.mit.edu ซึ่งในโปรแกรมจะมีเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย และเป็นที่นิยมนำมาใช้ฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย และในการที่จะเขียนโปรแกรมจะต้องทำการออกแบบอัลกอริทึมเสียก่อน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.