การเขียนโปรแกรมคำนวณความสมส่วนของร่างกาย ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณความสมส่วนของร่างกาย แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

น้ำหนักของคนเราแต่ละคนไม่เท่ากัน หากจะพิจารณาว่าใครหนักกว่าใคร หรือใครอ้วนกว่าใครจะพิจารณาจากน้ำหนักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องพิจารณาถึงน้ำหนักและส่วนสูงไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยการนำ 22.9 คูณกับความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณความสมส่วนของร่างกาย

น้ำหนักของคนเราแต่ละคนไม่เท่ากัน การพิจารณาว่าใครหนักกว่าใคร
ใครอ้วนกว่าใคร จะใช้น้ำหนักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องพิจารณาทั้งน้ำหนักและส่วนสูงของคนคนนั้นไปพร้อมกันวิธีการคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งที่คำนวณได้ง่าย ๆ จะคำนวณได้จาก 22.9 คูณกับความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง

น้ำหนักที่เหมาะสม = 22.9 x (ความสูงเป็นเมตร)

ถ้าน้ำหนักของเรามากกว่าค่าที่เหมาะสมแสดงว่าเราเริ่มอ้วนถ้ามากกว่าแสดงว่าอ้วนมาก ถ้าน้อยกว่าแสดงว่าผอม และถ้าน้อยกว่ามากแสดงว่าผอมมากนั่นเอง

กิจกรรมนี้จะเขียนโปรแกรมให้ป้อนค่าความสูงในหน่วยของเซนติเมตรแล้วให้คอมพิวเตอร์แจ้งน้ำหนักที่เหมาะสมออกมา โดยเราสามารถออกแบบโปรแกรมได้ ดังนี้
เริ่มต้น

 1. รับค่าความสูงเป็นเซนติเมตรมาเก็บใน H
 2. น้ำหนักที่เหมาะสมเท่ากับ 22.9 x (H/100) % (HI100)
 3. แสดงน้ำหนักที่เหมาะสม
  จบ

ลงมือเขียนกันเลย

 1. เปิดโปรแกรม Scratch แล้วประกาศตัวแปรขึ้นมา 3 ตัวโดย
  • ตัวแปร B เป็นค่าน้ำหนักที่เหมาะสมที่คำนวณได้
  • ตัวแปร H เก็บความสูง เป็นเซนติเมตร
  • ตัวแปร M เป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
รูปที่ 1 ตั้งคำตัวแปร
 1. เขียนโปรแกรมให้ถามว่าคุณสูงเท่าไร แล้วนำมาเก็บในตัวแปร H
รูปที่ 2 เขียนโปรแกรมถามว่าคุณสูงเท่าไร
 1. คำนวณค่าน้ำหนักที่เหมาะสมมาเก็บในตัวแปร B แต่การคำนวณต้องนำ 22.9 คูณกับ (H/100) คูณ (H/100) แปลงหน่วยให้เป็นเมตร ยกกำลังสองคือคุณกัน 2 ครั้ง ดังนั้นนำตัวดำเนินการคูณมากำหนดค่าให้ B แล้วกำหนดตัวตั้งเป็น 22.9 ดังภาพ
รูปที่ 3 ตั้งค์คำนวนด้วยการนำ 22.9 ไปคูณกับส่วนสูงที่เป็นเมตร
 1. นำตัวดำเนินการคูณมาวางเพิ่มอีกหนึ่งตัว เนื่องจากการคำนวณต้องคูณตัวเลข 2 ครั้ง ดังภาพ
รูปที่ 4 แปลงความสูงเป็นเมตร ที่คูณกัน 2 ครั้ง
 1. คำนวณค่าความสูงหารด้วย 100 โดยใส่ตัวดำเนินการหารลงไปแล้วกำหนดให้หารด้วย 100 ดังภาพ
รูปที่ 5 แปลงความสูงเป็นเมตร
 1. ใส่ตัวดำเนินการเพื่อกำหนดให้คูณด้วยความสูงแล้วหารด้วย 100 อีกครั้ง ดังภาพ
รูปที่ 6 ใส่ตัวดำเนินการอีกครั้ง
 1. เขียนโปรแกรมให้แสดงค่าตัวแปร B ที่คำนวณได้ โดยนำบล็อกคำสั่ง พูด Hello มาวาง โดยให้แสดงคำว่าน้ำหนักที่สมส่วนคือแล้วหน่วงเวลา 2 วินาที จากนั้นแสดงค่าในตัวแปร B
รูปที่ 7 เขียนโปรแกรม บอกว่า ” น้ำหนักที่สมส่วนคือ ” ภาษาคอมพิวเตอร์
รูปที่ 8 เขียนโปรแกรม บอกว่า ” น้ำหนักที่สมส่วนคือ ” ภาษาไทย
 1. ทดลองรันโปรแกรม จะพบว่าแมวจะแสดงข้อความว่า “คุณสูงเท่าไร” จากนั้นทดลองป้อนค่า 175 ลงไป จะพบว่าโปรแกรมจะแจ้งว่าน้ำหนักที่เหมาะสมคือ 70.13 ดังภาพ
รูปที่ 9 ผลลัพธ์เมื่อสั่งรันโปรแกรม ” คลิกธงเขียว”

จากกิจกรรมเป็นการเขียนโปรแกรมให้คำนวณอย่างง่าย เราสามารถพัฒนาโปรแกรมต่อ โดยให้คอมพิวเตอร์ถามว่าเราน้ำหนักเท่าไร เมื่อป้อนน้ำหนักลงไปแล้วแจ้งว่าเราอ้วนหรือเราผอม โดยออกแบบโปรแกรมได้ดังผังงานต่อไปนี้

รูปที่ 10 ผังงานการพิจารณาอ้วนผอม
รูปที่ 11 เขียนโปรแกรมถาม “น้ำหนักเท่าไร”

สำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขสามารถนำบล็อกคำสั่ง มิฉะนั้น มาใช้งานได้ ดังภาพ

รูปที่ 12 บล็อกคำสั่ง เงื่อนไข ถ้า … แล้วมิฉะนั้น
รูปที่ 13 เขียนโปรแกรมพิจารณาอ้วน – ผอม ภาษาคอมพิวเตอร์
รูปที่ 14 เขียนโปรแกรมพิจารณาอ้วน – ผอม ภาษาไทย

เมื่อทดลองรันโปรแกรมแล้วป้อนความสูงเป็น 175 ป้อนน้ำหนักเป็น 64 โปรแกรมจะแจ้งว่า “คุณผอม”

รูปที่ 15 ผลลัพธ์ เมื่อรันโปรแกรมขั้นที่ 1
รูปที่ 16 ผลลัพธ์ เมื่อรันโปรแกรมขั้นที่ 2
รูปที่ 17 ผลลัพธ์ เมื่อรันโปรแกรมขั้นที่ 3
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.