การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

เว็บไซต์ https://code.org เป็นเว็บไซต์สำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมโดยการใช้บล็อกคำสั่งมาต่อกัน เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

  1. นักเรียนศึกษาและอภิปรายความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข แล้วตอบคำถาม ดังนี้
    • นักเรียนเคยเขียนโปรแกรมด้วยเว็บไซต์ https://code.org หรือไม่
    • เว็บไซต์ https://code.org เป็นการเขียนโปรแกรมในลักษณะใด
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.2 ฝึกเขียนโปรแกรมโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
  • นักเรียนเปิดเว็บไซต์ https://code.org
  • เลือกหมวดนักเรียน แล้วเลือกคอร์ส 3
  • เลือกหัวข้อ 8 เรื่อง เขาวงกต: เงื่อนไข แล้วคลิกเมาส์เลือกบทเรียนลำดับ 1
  • ขั้นตอนนี้บทเรียนจะให้คิดอัลกอริทึมเพื่อเขียนโปรแกรมให้ตัวละคร (ซอมบี้) เดินทางไปหาดอกทานตะวัน ให้นำบล็อกการทำซ้ำและไปข้างหน้ามาวาง ดังภาพ

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้

เว็บไซต์ https://code.org เป็นเว็บไซต์สำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมโดยการใช้บล็อกคำสั่งมาต่อกันเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.