การออกแบบโปรแกรมแบบมีทางเลือก

หลังสื่อเรียน อจท เรืองการเขียนผังงานแบบมีทางเลือก  หน้า 22

กิจกรรม

ให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมแบบมีทางเลือกตามสถานการณ์ต่อไปนี้ “ถ้าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วรถติดจะนั่งรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน แต่ถ้ารถไม่ติดจะเดินไปโรงเรียน” มีค่าคะแนน 10 คะแนน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com