4. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายวิธีการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานได้ (K)
  • ออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานแบบลำดับได้ (P)
  • ออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานแบบทางเลือกได้ (P)
  • ออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานแบบทำซ้ำได้ (P)
  • เห็นประโยชน์และความสำคัญของการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน (A)

สาระสำคัญ

– การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน
– การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
– ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่   เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูงแล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำถามประจำเรื่อง

  • ถ้านักเรียนต้องการออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนการแต่งกายมาโรงเรียน นักเรียนจะเลือกเขียนผังงานรูปแบบใด

ศึกษาจากคลิปยูทูป

https://youtu.be/iN6zAyH_W0c

การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานเป็นการนำสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้แทนลำดับขั้นตอน   ในการอธิบายการเขียนโปรแกรม ซึ่งการเขียนผังงานสามารถเขียนได้ 3 แบบ คือ การเขียนผังงานแบบลำดับ   การเขียนผังงานแบบทางเลือก และการเขียนผังงานแบบทำซ้ำ

การเขียนผังงานเป็นการลดความผิดพลาดและทำให้ มีต้นแบบในการออกแบบงานที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของสากล แต่การเขียนผังงานแต่ละแบบก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1.  การเขียนผังงานแบบลำดับ จะสังเกตได้ว่าผังงานจะมีลักษณะการเขียนเป็นเส้นตรงตามลำดับก่อน – หลังต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ

2.  การเขียนผังงานแบบทางเลือก จะสังเกตได้ว่าจะมีการแยกออกเป็น 2 ทางเนื่องจากมีการกำหนดเงื่อนไข โดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำกิจกรรมหนึ่ง แต่ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะทำอีกกิจกรรมหนึ่ง

3.  การเขียนผังงานแบบทำซ้ำ จะสังเกตได้ว่าคำสั่งจะมีการทำงานซ้ำ ๆ กันหลายรอบโดยผลลัพธ์ที่ได้จากการทำซ้ำแต่ละครั้งจะไม่ซ้ำกัน และเมื่อได้ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไขจึงจะออกจากการทำซ้ำ

การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความเป็นการเขียนอัลกอริทึมแบบไม่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากการเขียนข้อความด้วยภาษาพูดใด ๆ นั้น คนที่จะเข้าใจจะต้องเป็นคนที่เข้าใจภาษาพูดนั้นด้วย แต่การออกแบบโปรแกรมด้วย การเขียนผังงานจะเป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานโดยใช้สัญลักษณ์ที่ไม่อ้างอิงภาษาใดภาษาหนึ่งดังนั้น จึงทำให้เห็นลำดับการทำงานก่อน-หลังได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

การออกแบบโปรแกรมนอกจากจะออกแบบด้วยการเขียนข้อความแล้ว ยังมีการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน เพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมให้เป็นสากล โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาใช้แทนลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม

การออกแบบโปรแกรมมีประโยชน์ เพราะเป็นการทำให้เห็นภาพรวม  การทำงานของโปรแกรมก่อนเป็นเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการเขียนโปรแกรมในครั้งต่อไป

การออกแบบโปรแกรมเป็นการกระทำเพื่อให้เห็นภาพรวมการทำงานของโปรแกรมก่อนเบื้องต้น จากนั้นจึงนำมาเขียนเป็นผังงานแบบต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนผังงานแบบลำดับ การเขียนผังงานแบบทางเลือก และการเขียนผังงานแบบทำซ้ำ โดยเลือกใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานและสากลทำให้เห็นลำดับการทำงานก่อน – หลังที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com