การพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การแก้ปัญหาเป็นการใช้เหตุผลโดยการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงาน โดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นขั้นตอน ทำให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งใช้วิธีการบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์     

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา

แผนภาพความคิดการพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลในการแก้ปัญหา

การพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา

1. การพิจารณาปัญหา คือ การทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด แล้วพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น ปัญหานี้เกิดจากอะไร  ปัญหานี้มีผลต่อใคร ผลที่เกิดจากปัญหาคืออะไร สิ่งที่ต้องการแก้ปัญหา คืออะไร
2.  การวางแผนแก้ปัญหา คือ การกำหนดขั้นตอน วิธีการ อุปกรณ์ เครื่องมือ และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้แก้ปัญหาเข้าใจตรงกันและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน อาจแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการบอกเล่าเป็นข้อความ การวาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์

ให้นักเรียนพิจารณา อัลกอริทึม ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

     การอาบนํ้าในฤดูหนาวอย่างไรไม่ให้หนาว
เริ่มต้น
     1.  ต้มนํ้าร้อน
     2.  นำนํ้าร้อนที่ต้มเสร็จไปผสมกับนํ้าที่อุณหภูมิปกติตามความเหมาะสม
     3.  อาบนํ้า
     4.  เช็ดตัวให้แห้ง แล้วใส่เสื้อผ้า
จบ

  • หากไม่ใช้นํ้าร้อน นักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดอีกบ้างที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้

นักเรียนร่วมกันอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการจัดลำดับการทำงานบ้าน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กำหนด

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดลำดับการทำงานบ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนต้องไปโรงเรียน อาจมีการบ้าน  และงานส่วนตัวต้องทำในวันหยุด ซึ่งมีเพียงสองวัน ดังนั้น นักเรียน  จะต้องวางแผนจัดลำดับการทำงานให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับเวลา  ถ้าวันหยุดนักเรียนต้องซักผ้า และทำการบ้าน หากนักเรียนตื่นแต่เช้า  แล้วซักผ้า แต่วันนั้นฝนตก จะทำให้นักเรียนเสียเวลาในการซักผ้า   ดังนั้น เราอาจวางแผนลำดับขั้นตอนโดยเพิ่มเงื่อนไข ดังนี้
เริ่มต้น
     1.  ฝนตกหรือไม่
     2.  ถ้าฝนตกจริง ทำการบ้านก่อน แล้วจึงซักผ้า  แล้วนำไปตาก
     3.  ถ้าฝนไม่ตก ซักผ้าแล้วตาก   จากนั้นจึงทำการบ้าน
จบ

การพิจารณาปัญหาเป็นการทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด แล้วพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ส่วนการวางแผนแก้ปัญหาเป็นการกำหนดขั้นตอน วิธีการ อุปกรณ์เครื่องมือและระยะเวลาในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้หลายวิธี เช่น การบอกเล่าเป็นข้อความ การวาดภาพ การใช้สัญลักษณ์ หรือการออกแบบผังงาน

การแก้ปัญหาเป็นการใช้เหตุผลโดยการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานโดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นขั้นตอน ทำให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนซึ่งใช้วิธีการบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.