2. การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะได้ถูกต้อง (K)
    2. บอกแนวคิดในการทำนายผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม (K)
    3. แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ (P)
    4. เห็นประโยชน์และความสำคัญของการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย (A)

สาระการเรียนรู้

การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย ทำได้โดยการนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันเป็นขั้นตอน   เพื่อเรียบเรียงเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง บัตรคำสั่งที่ถูกนำมาใช้แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย หรืออัลกอริทึมนั้น จะช่วยให้การทำงานมีความชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้น

คำถามประจำเรื่อง

  • ถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนจะส่งผลกับนักเรียนอย่างไรบ้าง
  • การทำนายผลลัพธ์จากโปรแกรมสามารถทำได้อย่างไร

ศึกษาจากคลิปยูทูป

การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย สามารถทำได้โดยการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย คือ การนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันเป็นขั้นตอน หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัลกอริทึม เพื่อให้การแก้ปัญหานั้นมีความชัดเจนและแม่นยำ

เหตุผลที่ต้องมีการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาง่าย ๆ ในเบื้องต้น เพราะสามารถทำให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และทำให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

การแก้ปัญหาคือ ความสามารถในการนำความรู้ ทักษะ มาใช้ในการหาคำตอบ เมื่อกำหนดสถานการณ์หรือวิธีการเชิงระบบ เพื่อช่วยแก้ปัญหา เป้าหมายของการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ที่มา อักษรเจริญทัศน์

สถานการณ์

ปูต้องการเดินทางกลับบ้าน ปูจะต้องกลับบ้านด้วยเส้นทางใด จึงจะถึงบ้านเร็วที่สุด โดยปูสามารถเดินได้เพียง 4 ทิศทางเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเดินทางสำเร็จโดยหลีกเลี่ยงสิ่งขีดขว้างต่าง ๆ

เฉลยคำตอบอยู่ในคลิปวีดีโอ

กิจกรรมฝึกทักษะ

ที่มา อักษรเจริญทัศน์

เล่นเกมกับ ComSci

ทำแบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1
เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
มี 20 ข้อ 20 คะแนน เกณฑ์การสอบผ่าน 14 คะแนน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com