การทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.5

คำศัพท์ที่ต้องรู้

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
body mass indexบอดี แมส อินเด็กดัชนีมวลกาย
calculatorแคล คิวเล เทอะเครื่องคิดเลข
commandคอมมานดคำสั่ง
complementaryคอมพลิเมน โทรการแต่งเติม
mistakeมิสเทคข้อผิดพลาด

การทำงานของคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามา จากนั้นประมวลผลแล้วส่งข้อมูลออกไป โดยการรับข้อมูลจะรับผ่านทางหน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แล้วมาประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู แล้วส่งข้อมูลออกมาทางหน่วยส่งออก เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง

รูปที่1 การทำงานของคอมพิวเตอร์

การที่คอมพิวเตอร์จะทำงานได้จะต้องมีโปรแกรมเป็นตัวสั่งงาน ถ้าต้องการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเองจะมีสองขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนแรกต้องนึกถึงสิ่งที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยกำหนดออกมาเป็นขั้นตอนการทำงานขั้นตอนที่สองเปลี่ยนจากขั้นตอนการทำงานให้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ

ลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์จะคล้ายกับการทำงานของมนุษย์เมื่อมนุษย์จะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีลำดับการทำงานซึ่งออกแบบไว้อย่างเป็นขั้นตอนเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการให้ทำงานลักษณะใดจะต้องมีโปรแกรมที่ออกแบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนมาให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้

การออกแบบขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นให้กับคอมพิวเตอร์ เราอาจพิจารณาว่าต้องการให้คอมพิวเตอร์รับค่าใดเข้าไป แล้วต้องการให้ประมวลผลอย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นแบบใด

ตัวอย่าง ถ้าต้องการออกแบบโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำงานคล้ายเครื่องคิดเลข โดยบวกตัวเลขสองจำนวน ระหว่าง 10 กับ 20 ออกแบบขั้นตอนการทำงานได้ ดังนี้

การรับข้อมูลจากหน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์มาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมา จากตัวอย่างนี้ จะต้องมีตัวแปรสองตัวเพื่อเก็บข้อมูลสองค่า โดยการออกแบบขั้นตอน

โดยทั่วไปการออกแบบโปรแกรมจะต้องวาง storyboard หมายถึง ลำดับขั้นการทำงานที่ละขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการทำงานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัลกอริทึม เราอาจเขียนออกมาเป็นแผนภาพ หรือเขียนลำดับขั้นตอนเป็นคำพูด เพื่อให้เข้าใจการทำงานถ้าผลลัพธ์ออกมามีค่าผิดพลาดเราอาจตรวจสอบจากอัลกอริทึมได้เช่นกัน

การทำงานของคอมพิวเตอร์ หากเปรียบเทียบกับการทำงานของร่างกายเราจะเปรียบเทียบได้กับอวัยวะใดบ้าง

(หน่วยรับเข้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง
หน่วยประมวลผลกลาง ได้แก่ สมอง
หน่วยส่งออก ได้แก่ ปาก มือ)

แนวข้อสอบ

Storyboard หมายถึงข้อใด
1) ลำดับขั้นการทำงานที่ละขั้นตอน
2) การออกแบบภาพวาด
3) วาดแผนภาพความคิด
4) จัดลำดับความสำคัญ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.