การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมาย ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น สามารถค้นหาข้อมูล  ได้อย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนความคิดทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน  ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ จนเกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นอีกมากมาย เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

  1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
  1. นักเรียนร่วมกันสนทนา แล้วตอบคำถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้
    • ในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้การติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตในช่องทางใดบ้าง
  2. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
  3. นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์แอปพลิเคชันที่ใช้และไม่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต แล้วเลือกบัตรภาพไปใส่ในตารางตามลักษณะ ดังตัวอย่าง
  1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโดยใช้จดหมายในอดีตกับปัจจุบัน โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
  1. นักเรียนวิเคราะห์บัตรภาพและบัตรคำเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในอดีตและปัจจุบันบนกระดาน แล้วจับคู่บัตรคำและบัตรภาพให้สัมพันธ์กัน ดังตัวอย่าง

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

ในสมัยก่อนการสื่อสารข้อความต่าง ๆ นิยมใช้จดหมายในการติดต่อสื่อสาร เมื่อมีอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถเขียนจดหมายได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเขียนลงกระดาษ เพียงแค่พิมพ์ข้อความแล้วส่งได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถแนบภาพหรือไฟล์อื่น ๆ ไปกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ และนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นอีกมากมายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Facebook Line ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตกำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.