No Image

แนวทางการรักษาวัฒนธรรม

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ เพื่อสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป แนวทางการดูแลรักษาวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีดังนี้ กิจกรรม กำลังโหลด…

Print Friendly, PDF & Email
No Image

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ ในสังคมไทย

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

ในแต่ละท้องถิ่นจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพของแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ • การใช้ภาษาถิ่น ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยจะมีภาษาถิ่น แตกต่างกันออกไป เช่น • การรับประทานอาหาร วัฒนธรรมการรับประทานอาหารในแต่ละ ภูมิภาคจะแตกต่างกันขึ้น [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email
No Image

ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามที่มีในสังคม เป็นเอกลักษณ์ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม กิจกรรม กำลังโหลด…

Print Friendly, PDF & Email
No Image

มารยาทไทยและมารยาทสังคม

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

มารยาทของสังคมไทย มารยาทไทยเป็นสิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน การแสดงมารยาทไทยให้เหมาะสมกับกาลเทศะถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ นอกจากจะทำให้มารยาทไทยยังคงดำรงอยู่ต่อไปแล้ว ยังทำให้ต่างชาติได้เห็น ถึงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอีกด้วย มารยาทไทยที่สำคัญ ได้แก่ 1. การแสดง [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email
No Image

ความหมายและสำคัญของมารยาทไทย

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

ความหมายและความสำคัญของมารยาทไทย มารยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ มารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอด ต่อกันมาการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขและมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรม กำ [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email
No Image

แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยเป็นสิ่งที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้น การอนุรักษ์วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย มีดังนี้1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน2. รณรงค์เพื่อสร้า [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email
No Image

ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีต ประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email
No Image

กฎหมายทะเบียนราษฎร

3 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

กฎหมายทะเบียนราษฎร คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนคนเกิดคนตายทะเบียนบ้านการทำบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมีอยู่ 4 ประการ ครอบคลุม (1) การแจ้งเกิด (2) การแจ้งตาย (3) การย้ายที่อยู่ และ (4) การทำบัตรประจำาตัวประชาชน 1. การแจ้งเกิด เมื่อมีเด็กเกิดจะต้องแจ้งต่อนายทะ [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email