อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

สื่อต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้บริโภค จึงควรเลือกรับสื่อที่มีความเหมาะสมกับวัย และให้ประโยชน์หรือความรู้ เพื่อป้องกันอันตรายและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม

Print Friendly, PDF & Email
ยาและสารเสพติดให้โทษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ยาและสารเสพติดให้โทษ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

สารเสพติด เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสังคมจึงควรหลีกเลี่ยง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยโดยเด็ดขาด ยามีสรรพคุณและวิธีใช้แตกต่างกัน จึงควรศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียด และใช้ยาอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

Print Friendly, PDF & Email
การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

สื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจึงควรวิเคราะห์สื่อโฆษณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อโฆษณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ  การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรเลือกซื้ออย่างถูกวิธี จึงจะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

Print Friendly, PDF & Email
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

แหล่งข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ เป็นแหล่งความรู้สำคัญที่จะทำให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

Print Friendly, PDF & Email
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การรู้จักดูแลตนเอง และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันโรคจะช่วยให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

Print Friendly, PDF & Email
การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติจะทำให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีรวมทั้งช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุข

Print Friendly, PDF & Email
การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การรู้และเข้าใจในหลักการเคลื่อนไหวทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   การบริหารการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นกิจกรรมที่ใช้วัดความสามารถทางด้านร่างกาย เพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในด้านต่าง ๆ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Print Friendly, PDF & Email
การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การวิ่ง 100 เมตร จะต้องอาศัยความเร็วและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา การวิ่งที่ถูกวิธีจะทำให้การวิ่งมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสช่วยฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและทำให้เกิดความสนุกสนาน การเล่น
ตามกฎ กติกา จะทำให้การแข่งขันราบรื่น เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
การเล่นฟุตบอลต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว
ของร่างกาย การเล่นตามกฏ กติกา จะทำให้การแข่งขันราบรื่น เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ตะกร้อวงเป็นกีฬาไทยที่เล่นเพื่อออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงรวมทั้งเป็นการปลูกฝัง
ความมีนํ้าใจนักกีฬาและสร้างเสริมความสามัคคี
การเล่นกีฬาต้องเลือกประเภทและอุปกรณ์ในการเล่นให้เหมาะสมกับวัยและความถนัดของตนเอง การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการเล่นกีฬาจะทำให้ปลอดภัยและการเล่นกีฬาเป็นประจำจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้จิตใจแจ่มใส มีรูปร่างและบุคลิกภาพที่ดี และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Print Friendly, PDF & Email
การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การออกกำลังกายเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  การเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง ช่วยผ่อนคลายความเครียดและทำให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  กิจกรรมนันทนาการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้วส่งผลดีต่อร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

Print Friendly, PDF & Email
การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ร่างกายเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้แข็งแรง และทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน   ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานเป็นการใช้อวัยวะต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวอย่างสัมพันธ์กันทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

Print Friendly, PDF & Email