• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

ภาษาธรรมชาติ (natural language) คือ รูปแบบภาษาที่มนุษย์เข้าใจ หรือเป็นภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกันมีรูปแบบภาษาที่ไม่แน่นอนตายตัวและเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ตามเชื้อชาติ เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น สำหรับการติดต่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาประดิษฐ์ (artificial language) เพื […]

อัลกอริทึมเบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมอย่างไร อัลกอริทึมเป็นระเบียบวิธีหรือขั้นตอนวิธีที่ดําเนินการได้ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และประโยชน์ของอัลกอริทึม คือ ทําให้ไม่สับสนกับวิธีดําเนินงาน เพราะจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอน มีวิธีการและทางเลือกไว้ให้ เมื่อนํามาใช้จะทําให้สามารถค้นหาต้นเหตุของปัญ […]

แนวคิดเชิงนามธรรม

มนุษย์และโลมาจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านม ซึ่งถูกจําแนกเป็นกลุ่มหนึ่งของสิ่งมีชีวิตด้วยแนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงนามธรรมคืออะไร เป็นแนวคิดหนึ่งในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคํานวณ โดยมีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถกําหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน เป็นการประเมินคว […]